Погода в Семее
+2°С
в Семее Пасмурно
давление: 749 мм.рт.ст.
USD462.36
EUR493.48
RUB5.99
CNY67.14
Авторизуйтесь через социальную сеть:

GoogleMailruOdnoklassnikiVkontakteYandex
Сегодня 24 марта 2023 года, пятница

Шпаргалки студентам

Шпаргалка ЕНТ по геометрии для казахских классов

Шпаргалка ЕНТ по геометрии для казахских классов

Вектор-ы өзара перпенд.=y б/са, Ж:3y2

Вект-ы келесі шарт-ды қанағ-ды =0 =1,=4,=5. Е/з:  Ж:-21

Вект-ы келесі шарт-ды қанағ-ды =0, =3,=4,=5. Е-те Ж: -25

Ж/е бірлік вект-ң ар-ғы бұр 60º,2а+в век-ң ұзЖ:√7

Ж/е вектор-р ар бұр ж/е  вект-ы ар бұр-қа тең ж/е олар 600-қа тең,ж/е перпендикуляр. =x болса,    скаляр көбЖ:-x2

Ж/е вект-р ар бұр-ы тап, м-ы: ж/е бірлікЖ:300

(1;2;3;)вект-н (1;1;0), (1;0;1), (0;1;1)вект-ры арқЖ:+2

{1;4} {1;2} {7;2}б-а,=3–2+ вект-н тапЖ:{8;10}

{1;6},{-5;7} б-а,=- вект-нЖ:{-6;1}

{1;6},{-5;7} б-а,=2+вектЖ:{3;4}

{-1;-7}{-1;7} {1;7} б-а, =+3-2в-н тапЖ:{-6;0}

{-2;2} ж/е{2;-2}вект-ң ар бұр-ы тап Ж:1800

{2;m+2;3 ж/е {-4;-3;-6}вект колл-рЖ:-0,5

{3;3} ж/е {3;-3}вект-ң ар бұр-ы тап Ж:900

{4;10} ж/е {-3;-1}.М нүк-і вект-ң ортасы б-а,Ж:{10;1}

{7;5} {-6;2} б-а=+вект-н тап Ж:{1;7}

{7;5}{-6;2} б-а =3-вект-н тап Ж:{27;13}

{m;m+1;2}вект-ң ұз үштен кем бол-й m-ның барлық мәндерін т-зЖ:(-2;1)

< A=300,BC=6 болатын АВС тік бұр-ты үшб-наЖ:6

<A+<C=1420бол-н параллелог-ң бұр Ж:710;1090

<A-<B=550бол-н параллелог-ң бұр Ж:62030’мен117030’

<A=a,AC=bболатын АВС теңб (АВ=ВС)үшб-ң АЕ биc-сынЖ:bsinα/sin3α/2

<B=600 ж/е АС=10,5 бол-н АВСД ромб-ң перимЖ:42

<H=600болатын EHFүшб-а сырт-й сыз-н √3-ке теңЖ:3

=(1;0;√3)вект-ы мен апликат осі ар-ғы бұр-нЖ:π/6

=(1;3;4) ж/е =(3;-1;0)вект-ң коорд бер-н. =(12m+3n)-(11m+2n)вект-ң ұзЖ:6

=(2;3;1) ж/е =(0;1;1)вект-ң коорд бер-н. =(2m-3n)-(m-2n)вект-ң ұзЖ:2√2

=(2;4;5) ж/е=(1;0;1)век-ң коорд бер. a=(m-3n)-(3m-4n)Ж:5

=2,=3,ар-ғы бұр1200б-а,(2+3)(–)скаляр көбейтЖ:-22

=3, =2 б-а,+ ж/е –вект-ң скаляр көбЖ:5

=3,вект-ң вект-на проек-сы 2-ге тең б-а,ж/е вект-ң скаляр көбЖ:±6

=3+2 ж/е вект-р ар-ғы бұр-ты тап,м-ғы  ж/е бірлік в-рЖ:450

=i-j+2k век-на перпенд-р бол-н вект Ж:d=3i+j-k

4см-ге тең ВД кес-сі АС қаб-сы 8см,ауд 12см2 бол-н АВСЖ:5см

a,b,c вект-ы келесі шарт-ды қан-ы a-b-c=0,|a| = 3,ВС=7,ЕД=4.АВ ж/е СЕ қаб-ы парал-ьЖ: 11

D нүктесінен АВС үшб-ң жаз-на,С тікб-ты төбесіне перпенд түсірілген.Егер АВ=а,ВС=в, СD=с болсаЖ: √в2242

DABC пирам-да AD қыры биікт б/ды, АС=18,AB=12, AD=5,<CAB=900 ;ВДС жағ-ң ДМЖ: 

DАВС дұрыс тетраэдр қыры √3.М нүктесі АС кес-ң ортасы.AD ж/е MBвектор-ңЖ:-1,5

DАВС дұрыс тетраэдр.АВ ж/е DC в-ң ск-рЖ:0

DАВС пирам-да АД қыры биіктігі б/ды, АС=18,АВ=12,АД=5,<САВ=90º,пирам-ң төб-н таб-ң мед-ң қиылЖ:√77

DАВС тетраэдр таб АВС дұрыс үшб қаб 4см.DВСж/е DВА 2смЖ:300

кесіндісі ДВС үшб-ң биссек-сы,СО=14см, ВД=15см, ВС=24см б-са,ДСЖ:21см

кесіндісі ДВС үшб-ң биссек-сы.Егер ВО=8см,ВС=22см,ВД=12смЖ:21см

k-нің қандай мәнінде мына нүкт-р A(2;1), B(3;-2),C(0;k) бір түзу-ң б/да ж/дыЖ:7

m-нің қандай мәнінде а=(2m;2;3) ж/ев(-6;-2;m) вект-ң ұзЖ:±3

n=(2,4;5) ж/е m=(1;0;1)вект-ң коорд бер.a=(m-3n)-(3m-4n)Ж:5

NPKM тік төртбұр-ң NK диаг MNK=100Ж:200

α ж/е β жаз-ры с түзуі бой-н 60ºбұр жасап қиыл-н.А нүктесі αЖ:20/√3см

α ж/е β жарты жаз-мен құр-н екі жақт бұр 900; 8Ж:10

α жаз-ғы β жаз-на парал-ь,ал в жаз-ғы γ жаз-на перпендЖ:перпендикуляр

α жаз-ғы АВС үшб-ң АВ ж/е ВС қаб ВД:АД= 3:4;ДЕ=10Ж:23,1/3

ΔABC,<A=1200,AC=3,AB=2;ВС-ның квЖ:19

ΔАВСүшб-да СД медиана; АС=20;ВС=40см, <АСВ=1350 Ж:100√2см2

А бұр-ң бис-сы ВС қаб-н 45,6;7,85см кес-е Ж:198,1;122,6 

А ж/е Внүкт-і шеңб екі доғаға б-ді,о-ң кіш 1400;6:5Ж:500

А нүктесі жазық-тан 18см қаш-та жатыр.Осы нүктеден өтетін ж/е жазық-пен 60°Ж:12 √3

А нүкт-нен центрі О нүктесі бол-н шеңб-ге АС;20см,16смЖ:12см

А нүкт-сі арқ АВ жанам-ы (В-жанасу нүкт-і) ж/е О; АВ=4см,АС=2смЖ:6см

а параметр-ң қандай мән-де у=(x-3)2-ax-2a ф-сы жұпЖ:-6

а түзуі в түзуіне перпенд-р,ал в түзуі с түзуіне парал-ь.а ж/е сЖ:перпендикуляр

А(0;2)ж/е B(3;0)бер-се,АM=ВМ тең-гі орын-н М(х;у)Ж:6x-4y=5

А(0;2) ж/е B(3;0)бер-се,АМ2+ВМ2=2AB2 тең-гі орын-н М(х;у)Ж:(x-1.5)2+(y-1)2=9.75

А(0;2)ж/е B(3;0)бер-се,АМ2-ВМ2=AB2тең-гі орын-н М(х;у)Ж:3x-2y=9

А(1;2) B(7;10)АВ кес-н 1:3 қат-да бөлетін нүкт-ң коордЖ:2.5;4

А(1;2) ж/е В(0;0) В нүк-сі АС кес-ң  ортасы б-са,С нүкт-ң коордЖ:-1;-2

А(1;2) нүкт-н ж/е координат бас-н бірдей қаш-ғы абцисса осіндегі нүкт-ң коордЖ:2.5;0

А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са, (+) (–)ск-р көбЖ:-14

А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са,AB*NDск-р көбЖ:-2

А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са,DA*CB скаляр көбЖ:-10

А(-1;-2;4),В(-4; -2;0),С(3;-2;1) үшб-ң төб-і б-са,А төб-гі үшб-ң бұрЖ:900

А(1;3) ж/е В(3;1)кес-ң ұштары б-са,орта-ң коордЖ:2;2

А(10;0;0) нүкт-н B(0;0;0),C(8;6;0;)нүкт-н басып өтетін түзуге дейінгі қашЖ:6

А(14; -8;-1),В(7; 3;-1),C(-6;4;-1) АВСD ромб-ң төб-і б-са,ромб-ң сүйір бұрЖ:arccos 3/5

А(2;0;0),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCA1B1C1 призм-ң төб-і АА1 вект-ң коордЖ:(0;0;2)

А(2;0;0),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCA1B1C1 призм-ң төб-і.С1 нүкт-ң коордЖ:(0;2;2)

А(2;0;0;),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCDA1B1C1D1 куб-ң төбелеріЖ:(0;2;2)

А(2;0;0;),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCDA1B1C1D1куб-ң төбелері;С1DЖ:(2;0;-2)

А(2;5;-3),С(10;5;5),D(3;6;4) нүкт-рі АВСД  ромб-ң төб-рі.ВДЖ:2√19

А(3;-1),B(-5;4)нүкт-н бірдей қаш-ғы сыз-ң тең-ін көрсетЖ:16x-10y+31=0

А(3;-1;1),В(1;-1;3),С(3;1;-1)үшб-ң төб б-са, <АВСЖ:300

А(-3;2;-1),В(2;-1;-3),С(1;-4;3),Д(-1,2;-2)нүкт-ң коорд;|2АВ+3СД|Ж:√521

А, В,С нүкт-і центрі О бол-н шеңб-де жат; 1460Ж:730

А,В,С нүкт-і центірі О шеңб-е орн; АВС=500; 5:8Ж:1000

АB=2√2, <C+450 бол-н АВС тік бұр-ты үшб-на сырт-й сыз-нЖ:2

АBCDA`B`C`D`тікб-ы паралл-д бер-н.A`Сж/е BD түзу-ң ар-ғы бұр 90°.Осы парал-гіЖ:ромб

АBCDA'B'C'D' тікб-ы паралл-д бер-н.AC' ж/е BD түзу-ң ар-ғы бұр 90°.Қандай фигЖ:ромб

АD ж/е ВС;АТ=10cм,АС=16смЖ:4,8

АВ диаг-нің ұштары А(1;-5),В(3;1)б-н шеңбер коордЖ:2;-2

АВ ж/е СD хорд-ры М нүкт-де қиыл-ы. СМ=4см,DM=9см,АМ:МВ=4Ж:15

АВ ж/е СД хорд-ы Е нүкт-де қиыл-ды.АЕ=16; ВЕ=9;СЕ=ЕДЖ:12

АВ жарты шеңб-де UAC=370,UBD=230 бол-й; 15Ж:15√3

АВ кес-ң ұшы бер-н δ жаз-да жатады,ал В ұшы тыс орн-н; |АС|:|АВ|=2:3,СС1=8Ж:12

АВ кесі-сі α жазы-н қияды.С нүкт-і арқ; АА1=6/√2дм;ВВ1=√2Ж:√2дм

АВ қаб-ы 17см тең,ал ВД диагон 30тең болған Ж:16

АВ мен СД хорд-ы Е нүкт-де қи-ды. АЕ=5, ВЕ=2,СЕ=2,5Ж:4

АВ мен СД хорд-ы Е нүкт-е қи-ды; АЕ=5; ВЕ=2;СЕ=2,5Ж:880

АВ түзуі рад 5см центрі О нүктесі шеңб-ді АВ=12Ж:13

АВ түзуі радиус 15см центірі О нүкт-сі шеңб-ді В нүк;ОА=17смЖ:8

АВ хор-сы 1150-қа тең доғаны,АС х-ы 430Ж:1010 н/е360

АВ(1;3),АС((2;1)АМ1?Ж:(3/2;2)

АВ{-3;-1;2},BC{2;1;-4} ж/е CD{3;-5;6}Ж:9

АВ=2√2,<С=450бол-н АВС тікЖ:2

АВ=5, ВС=13, СД=9,ДА=15,АС=12 тең бол-н АВСД төртб аудЖ:84

АВ=6,АС=10, <А=300 бол-да АВСЖ:15

АВ=АС=10см,ВС=16см бол-н АВС тең бүйір Ж:2,5см

АВД ж/е АДС үшб-да АВ=АС,ВД=ДС, <ВАС=600Ж:300

АВС бұр шеңб-ге іштей сыз;880Ж:440

АВС ж/е А1В1С1 үшб-ы ұқсас.ВС ж/е В1C1 қаб сәйкес 1.4м ж/е 56смЖ:2,5

АВС ж/е АСД екі тең бүйірлі үшб-ң АС таб ортақ.АС таб-ғы екі жақты бұр 60°Ж:12√2см²

АВС ж/е МВС дұрыс үшбұр-р,ВС=2√3 Ж:3√5/2
АВСD ромб қабырғасы а тең, бұрыш А=600.М нүктесі ромб қаб;450Ж:а√3/4

АВС сүйір бұр-ы үшб-та BH┴AC,<A=α, B=β,BH=h.АС-ныЖ:

АВС тең бүйірлі үшб-да АВ таб-ы √2см ,300 Ж:1см

АВС тең бүйірлі үшб-да АС таб-ы Р нүкт-де қияды.<АВР=520Ж:520

АВС тең қаб үшб-да О центрі арқ ОК перпен жүрг; ВС=6;КС=4смЖ:2см

АВС тең қаб-лы үшб-ң қаб-сы 1-ге тең, ал МN Ж:-1/2

АВС теңб үшб.АС таб қаб-сының А төбесінен шығатын ішкі бұрышы 40°Ж:40°,40°,100°

АВС теңбүйірлі тікб-ты үшб-ң АС катет-де К нүктесі бер-н.5АК=АВЖ:1:3

АВС теңбүйірлі үшб табаны АВ.АС қаб-ң орт перпенд ВС қаб-н М нүкт;АСВ=400Ж:300

АВС теңбүйірлі үшб таб-ы бұр 750,АМ–биссек,ВМ=10см,АВ=ВСЖ:5

АВС тік бұр-ты үшб-ның гипо-сы АВ=8см, <А=600 Ж:4см;4√3;300

АВС үшб АВ ж/е АС қаб-да К ж/е М нүкт бер, 2АК=ВК, 2АМ=CМ;3Ж:1

АВС үшб АВ қаб-ң орт М нүкт,Рнүкт АС қаб-да орн. АМР үшб-ң ауд;АР:РСЖ:2

АВС үшб АВ=1,ВС=√2,<ВАС=45º<ВСАЖ:300

АВС үшб бер-н.АВ=4см,<С=300,<В=450 Ж:4√2

АВС үшб қабыр-ы АВ=4,АС=6.АВ қаб-ң ортасы арқ АСқаб-н қияЖ:3 ж/е 3,4/3 ж/е 14/3

АВС үшб төб-і A(-2;3),B(3;-4),C(1;2)б-са,А төб-ң  медиана-ң ұзЖ:4√2

АВС үшб центрі О шеңбер-ң АВ,ВС ж/е АС; 2:9:7Ж:1400

АВС үшб-да <A=300,<B=450.BC/ACқатЖ:1/√2

АВС үшб-да <А=<B=750.Ауданы 36см2 б/са, ВСЖ:12

АВС үшб-да <А=<В=700Ж:1400

АВС үшб-да <А=450,ал ВD биіктігі АС қаб АD=6см,DC=8см кес-ге бөледіЖ:2

АВС үшб-да <А=450,ал ВД биі-гі АС қаб-ын АД=6см, ДС=8см; <ОСА=380Ж:380

АВС үшб-да <А=45º,ал ВД биіктігі АС қаб АД=6см,ДС=8смЖ:42

АВС үшб-да <А=600, <В=750Ж:

АВС үшб-да <А=750,<В=300, АВ=10см.Ауд Ж:25

АВС үшб-да <С=35º.B төб-і сыртқы бұр 72º Ж:<В=108º <С=35º <А=37º

АВС үшб-да <С=450,АD биіктігі СВ қаб СD=8см DB=6см кес-ге бөледіЖ:56

АВС үшб-да <С=900,С бұр-ш 90º-қа;А бұр-ы 150 ж/е АС=√3Ж:1

АВС үшб-да sinα=3/4,sinβ=1/6 ВС-ң АСЖ:9:2

АВС үшб-да α жаз-ғы MNP үшб-ң проек-сы; АД=4см,ДВ=6смЖ:15см

АВС үшб-да А ж/е В төбе-нен жүрг-н медиа 6 ж/е 5.А төб-н;АМ=4смЖ:3*1/3

АВС үшб-да АА1 ж/е СС1биікт О нүкт-де қиыл;ОСА тең 380Ж:36

АВС үшб-да АА1ж/е СС1 биік-і О нүкт қиыл. <ОСА=380Ж:380

АВС үшб-да АВ=1,ВС=√2,<ВАС=450 Ж:300

АВС үшб-да АВ=1,ВС=√2,<ВСА=300 Ж:450

АВС үшб-да АВ=17см, ВС=25см;15см Ж:210

АВС үшб-да АВ=3см,АС=5см.К нүктесі А төбес-ң бисс-наЖ:2

АВС үшб-да АВ=5см,ВС=7см.А бұр синуc-ң СЖ:7/5

АВС үшб-да АВ=АС.В төб-нен АС бүйір қаб; ВМ=9см,АМ=12cмЖ:67.5

АВС үшб-да АВ=ВС.АК биікт ВСқаб-н ВК=24,КС=1смЖ:122,5

АВС үшб-да АС=1, <A=600,<B =450 .Үшб-ң ВCЖ:√3/√2

АВС үшб-да АС=10см, <С=300,<В=480 Ж:5/sin480

АВС үшб-да АС=1см,<А=1200,<С=300Ж:1см

АВС үшб-да а-с=22, sinA:sinB=63:25:52 Ж:50

АВС үшб-да бұр С тік,бұр А=300.С нүкт-сі арқ;АС=18см,СМ=12смЖ:15см

АВС үшб-да бұрыш С тік,бүрыш А=300; АС=18см,СМ=12смЖ:15см

АВС үшб-да В төб-ң ВД биік-і жүр-н Д        Ж:√ а22-b2

АВС үшб-да ВВ1 ж/е СС1 биіктіктері О нүкт-де қиылысады.ВС=2ВС1 болса ОАВ бұрЖ:600

АВС үшб-да ВВ1 ж/е СС1биік О нүкт-де қиыл;ВС=2ВС1Ж:300

АВС үшб-да ВС=6см,АСВ=1200.Үшб жаз-н; ВМ=3смЖ:6

АВС үшб-да Д нүк-і АС қаб-ң орта; СД=ВА+хВДЖ:-1

АВС үшб-да ЕД кес-іАС қаб-на парл-ь; <Е=700,<Д=600Ж:500;600;700

АВС үшб-да орталық перпенд АВ ж/е АС қиыл;ОА=8см;ОВС=600Ж:16√3

АВС үшб-да орталық перпенд ВС ж/е АС қиыл;АВ=10см;ВОА=1200Ж:10√3/3

АВС үшб-да ішінде қаб-н бірдей қаш-та О нүкт;АВО=390Ж:1290

АВС үшб-да:АС =ВС=10,<В=30°.Үшб-ш жаз-на перпенд түзу ВD=5Ж:10

АВС үшб-на сырт-й сыз-н шеңб-ң рад-ы 7;p/3 ж/е p/6Ж:7√3;7;14

АВС үшб-ң <A=450,<C=150,BC=4√6,<АСЖ:12

АВС үшб-ң <А=α,<В=β,АВ=а,АК-бис-са Ж:аsinα/ 2/sin (α/2+β)

АВС үшб-ң А бұр-ы В бұр-н екі есе артық; 12см мен 8смЖ:10см

АВС үшб-ң А ж/е В төбе-і сыртқ;2400Ж:600

АВС үшб-ң А ж/е С төб-нен жүр-н <А=700, <С=800Ж:1500

АВС үшб-ң А төб-і сыртқ бұр өзімен іргелес емес бірЖ:Атөб-нен жүр-н биік-н де,бисс-мен де беттеседі

АВС үшб-ң АВ гип-сы Р жаз-да жатЖ:2,4см

АВС үшб-ң АВ қаб-да жатқан Е нүк АВ=7,5; АЕ=5смЖ:8;64см2

АВС үшб-ң АВ қаб-на парал-ь α жаз-ғы оны АС ж/е ВС;АС=15,А1В1=4,АВ=20Ж:3см

АВС үшб-ң АВ қаб-ң Е нүктесі арқ; АВ=22,5; АЕ=18,ВС=15Ж:1/4 н/е 3см;12см

АВС үшб-ң АС ж/е ВС қаб-ы тең;1300 Ж:500;500;800

АВС үшб-ң АС қаб-на параллель ДК кес-сі жүрг АВ=8см,АС=10см,ДК=7,5смЖ:2см

АВС үшб-ң ауд S,AC=b,BC=a б-са,онда <C-ны таб. S=14,а=7,b=8Ж:<C=300

АВС үшб-ң бір қаб-сы с=44 ж/е hс=15; Ж:39;17

АВС үшб-ң ВС қаб-да К нүк.ВАК бұр-ы САК бұр-н 5есеЖ:1200

АВС үшб-ң ВС қаб-на орта перпендикуляр АС қаб-н  ВД=5,АС=8,5смЖ:АД=3,5;СД=5см

АВС үшб-ң қаб 13см,14см,15см-ге тең.О-медианаЖ:28см²

АВС үшб-ң перим 24м,sinA:sinB:sinC=3:4:5 Ж:10

АВС үшб-ң сәйкес - a=14,c=10Ж:600

АВС үшб-ң СВ,СА ж/е АВ  қаб сәйкес 4см, 3см,2см б-са,бииссект қиылЖ:2:1

АВС үшб-ң СД биікт-н табан нүк-сі Д АВ қаб-на тиісті ж/е АД=ВС, АВ=3, СД=√3Ж:√7

АВС үшб-ң төб-рі центрі О бол-н шеңб-ді АВ,ВС ж/е АС үш доғаға б/ді; 7:5:6Ж:500

АВС үшб-ң төб-і A(-2;3),B(3;-4),C(1;2)б-са, медиана-ң қиылысу нүкт-ң коордЖ:2/3;1/3

АВС үшб-ң ұз-ғы 5см BC қаб-сы P жаз-да жатырЖ:10√3см²

АВС үшб-ң үш қаб-сы бер-н:а=18см, b=15см, с=12смЖ:10см

АВС үшб-ң<A=300,AC=9,BC=6.В бұр Ж:arcsin3/4

АВС үшб-ы АВ қаб-ң ортасы М нүктесі,Р нүкт;3есе кем;АР:РCЖ:2

АВС үшб-ы АС=ВС=10см,В=300.ВD түзуі; ВD=5см.D нүкт-н АСЖ:2,5√3дм

АВС үшб-ы ВВ1 ж/е СС1 бисс-ы О нүкт-де қиыл;АВ=10см,АС=15смЖ:2:3

АВС үшб-ы қаб а тең тең қаб-лы үшб,ал ЕД-АСЖ:1,5а

АВС үшб-ы өз-ң төбе-мен бер-н:А(2;-1), В(4;2),С(3;5)Ж: 

АВС үшб-ы центрі О шеңб-ң АВ,ВС ж/е АС хорда; 2:9:7Ж:1400

АВС үшб-ы шеңб-ге іштей сыз-н.Оған сәйкеc 880Ж:440

АВСD  параллел-да ВD=2√41см, АС=26см, АD=16см.Диаг-ң қиылысу нүкт-н АDЖ:12;4

АВСD дұрыс тэтраэдр.(АВ+ВС)(АВ-ВС)+АД (АС-АВ) вектор-қ өрнекті ықшамдаЖ:0

АВСD және ДСМК квадраттары берілген. АВ=10смЖ:50см2

АВСD квад-да  диаг-ң қи-су нүкт-і арқ АВ, ВС,СD ж/е АD қаб сәйкес Р,К,Н,Т нүкт; ВС=а, <ТКС=ά Ж: 

АВСD квад-да М нүктесі АВ қаб-да жатыр СМ=25см.Квад диаг 20√2смЖ:250

АВСD квадрат ВD диаг-і ортасы арқ АВ ж/е СD қаб-н с-ше  Р ж/е К;АР=2см,КD=6смЖ:48

АВСD квадрат-ң АВ қаб-нан М нүкт ал-н. СМ=25см.Квадрат-ң диаг 20√2смЖ:5см

АВСDквадрат-ң ВС мен СД қаб-н МС=КД бол-й;2ОМ=МАЖ:600

АВСD квадр-ң АС диаг 18,4см тең.А нүкт-сі арЖ:36,8см

АВСD кв-ң қаб 1-ге тең,ал диаг О нүкт қиыл-н бол,АО·ВД скалярЖ:0

АВСD кв-ң қаб-сы 4см.СД қаб-н Е нүкт ал-н ЕА=5смЖ:1см

АВСD параллел б-а,AN+BD-2AD в-ң қосЖ:0

АВСD параллел-да BDдиаг АD қаб-на перпенд,ВD=10см,АС=26смЖ:60

АВСD параллел-да АВ=20см,параллел;600; АВС жаз-на дейін қашЖ:20√3

АВСD параллел-да ВD диог АD таб-на перпенд,<B=1350;49см2Ж:7

АВСD параллелог-м б/са,AN+BD-2ADЖ:0

АВСD параллелог-ң  ауд Q.M–АВ ортасы.Р-СD қаб жатыр.АМР үшб-ң аудЖ:0,25Q

АВСDпараллелог-ң АВ қаб-на перпенд ВД диаг 2√22Ж:7

АВСD параллелог-ң ауд 8,ВС ж/е СD қаб-ң  орталары с-ше  К ж/е МЖ:3

АВСD параллелог-ң ВД диаг-лі АД таб-на перпенд.В бұр 135º,ауд 49см²Ж:7см

АВСD параллелог-ң перим 24см,егер АД-АВ=3см б/а, әр қабЖ:7,5;4,5;7,5;4,5

АВСD параллелог-ң С сүйір төб-нен жүрг СК кес АВ;<KCD=200Ж:400;1400

АВСD параллелог-ң үш төбес А(3;-4;7),B(-5;3;-2) ж/е С(1;2;-3)Ж:10

АВСDпараллелог-ң үш төб-ң коорд бер: А(2;3),В(-1;4),С(1;1)Ж:4;0

АВСDпараллелограмм б-са,АС+ВД-2АД вект-ң қосындЖ:0

АВСD ромб <А=360 болса,ВD диаг-лі ж/е ВС қаб-сы ар бұрЖ:720

АВСD ромб қаб 8см,А=450,Ромб жаз-наВЕ перпенд;4√6смЖ:8см

АВСD ромб қаб-сы а тең,бұрыш А=600.М нүкт-сі;450Ж:а√3/2

АВСD ромб-да <D=1400 тең.АОД үшб-ң барлық бұрЖ:200;900;700

АВСD ромб-да <ВАС бұр-ң бисс-сы ВС қаб-н М нүкт-де қияды.Егер<АМС=1200Ж:1000

АВСD ромб-да диаг-ы АС=1,ВД=1/√3 тең.А, В,С нүктЖ:0

АВСD ромб-ң биік х,бұр<АВС=120o.М нүкт ВС қаб-да жатырЖ:x2 √3/3

АВСD ромб-ң ВК биікт 6 см-ге,ал АВС бұр 1200тең;ромбЖ:24√3см2

АВСD ромб-ң қаб 8,ал <Д=1350,АЕ┴(АВСД) ж/е Е түзуі ВС түз-н √128Ж:600

АВСD ромбыда <A=300.ВД диаг мен ДС қаб-ы арЖ:720

АВСD ромбыда А бұр сүйір,ВЕ ж/е ВF-биікт, ВД диаг;400Ж:1000;800

АВСD ромбыда ВАС бұр-ң бис-сы ВС қаб; <AMC=1200Ж:800;1000

АВСDтөртб-на іштей шеңбер сыз. АВ=15см, ВА=20см,СД=17смЖ:АВ қаб-ң ұз 12см

АВСD төртб-на іштей шеңбер сыз.АВ=15, ВС=20,СД=17смЖ:Ад қаб-ң ұз 12см

АВСDтөртбұр-ң төб бер:А(1;1),В(2;3),С(5;0), Д(7;-5)Ж:Трапеция

АВСDтрап-да S=84см²,таб-ры АВ=17см, СД=11смЖ:6см

АВСD трапеп-сы таб АD ж/е ВС с-ше 15см ж/е 5см;<СDА=600<АВЕ=900,<СВЕ=300Ж:40

АВСD трапец-да AD ж/е ВС–таб,AD:ВС=2:1. Е–ВС қаб-ң орт.AED үшб-ң;60см2 Ж:90см2

АВСD трапец-да ВС ж/е AD–таб.АD=10см, ВС=5см,АС=9см,ВD=12cмЖ:54

АВСD трапец-да ВС||АD,АВ=8см,ВС=7,5см; CD=6см,АD=17.5смЖ:60

АВСD трапеция-ң  ВС ж/е AD–таб-ры  BC:AD=3:4.Трапеция ауд 70см2Ж:30

АВСD трапеция-ң АС диаг-ң ортасы арқ оған перпенд АD ж/е ВС таб с-ше М ж/е Т нүкт-де қиятын түзу жүрг.АТ=10cм,АС=16см б-са, АТСМЖ:4,8

АВСD трапец-ң таб ВС=12м ж/е АД=27м екендігіЖ:18

АВСDтрап-ң АС мен ВД диаг-ы О нүкт-де АО:ОС=3:1;24Ж:12;36

АВСD трап-я S=84,таб АВ=17,СД=11 Ж:6

АВСDтік төртб-да BAC=350Тік төртб-ң диаг Ж:1100;700

АВСD тік төртб-ң А төбесі арқ тік төртб жаз-на 12м-ге,14м-ге,18мЖ:4м  

АВСD тік төртб-ң қаб-н таб-з,егер А төб <BAM=450;МС-МВ=3см;24смЖ:3;9см

АВСD тік төртб-ң төбе-н оның диаг-не түсір-н биік,оның бұр-н 3:1Ж:450

АВСD тік төртб-ң төб-нен оның жаз-на перпенд Ж:4

АВСD тіктөрб-да <ВАС=350 б-са,диаг ар бұр Ж:1100

АВСD тіктөртб-да  АС диаг-ң ортасы арқ ВС ж/е АD қаб-н Р ж/е К нүкт қиятын түзу; АС=13см,КD=8см, АК=4смЖ:20

АВСDтіктөртб-да АЕ ж/е CF ВД диаг-е А ж/е С төб 300;СF=2смЖ:8

АВСD тіктөртб-ң А бұр-н түскен перпенд диаг В төб-н бастап 1:3 қат;6смЖ:1,5

АВСD тіктөртб-ы бер-н.М,К,Р ж/е Т нүкт-рі қаб-ң ортасы.АВ=6см,AD=20см,онда МКРТ Ж:60см2

АВСDА1B1C1D1–куб.А1,C1 ж/е D нүкт-і арқ өтетін қима-ң табан жаз-н жасайтын бұр-н Ж:arctg√2

АВСDА1B1C1D1-параллелепип-де DA+А1B1 +CC1  вект-ң қосындЖ:DB1

АВСDА1В1С1D көлбеу параллелеп-ң таб ромб,оның сүйір бұр α,қаб а.АА1 қыры b –ға теңЖ:2absinα/2√sin(φ-α/2)sin(φ+α/2)

АВСDА1В1С1D1 куб қыр-ң ұз 2.АВ1 ж/е СС1 вектор-ң скалярЖ:4

АВСDА1В1С1D1 кубы диаг АС1=2√3.М,Н ж/е Р–с-ше В1С1,D1С1 ж/е СС1Ж:3√2 

АВСDА1В1С1D1кубында А, С1 төбелері арқ Д1Д қырының 50√6Ж:10

АВСDА1В1С1D1 параллел-пед,АС+ВВ1+ВА+ Д1В+ В1Д1+ДСЖ:АС

АВСDА1В1С1D1 тік параллел-д таб-да параллел, АВ=4см,АD=6см,<ВАD=600;450Ж:40√3 

АВСDА1В1С1D1 тік параллел-д таб-да ромб;                   <ВАD=600;450Ж:а2(4+√3)

АВСDА1В1С1D1 тік параллел-д таб-да ромб; <ВАD=450. А1D түзуі АА1В1В жаз-мен 300 Ж:а2(4+√ 2)          

АВСDА1В1С1D1 тікб парал АD=2,А1В1=3, СС1=5Ж:√38

АВСDА'В'С'D' тік бұрышты параллелепипед бер-н. А'С және ВД түзу-ң;900Ж:квадрат

АВСD-параллелог-ң перим 10см;8смЖ:3см

АВСD–тіктөртб.Дұрыс DМС үшб;АВС жазық-наЖ:600

АВСА1В1С1 көлбеу призмасы АА1С1С;130 ж/е 50см2Ж:300

АВСД пераллелог-ң <B-<A=300екені белгілі б/а,бұрЖ:750,750,1050,1050

АВСД ромб қаб-сы а тең,бұр А=60º.М нүк-і; 45ºЖ:а√3/4

Алтыб-ты дұрыс призма-ң көлемі 6см3. Призма-ң ең үлкен диаг4 см2Ж:2√3/3;√3см

а-ның қандай мән-де а(-1;4;а);b(5;-1;2) доғал Ж:(-∞;4,5)

а-ның қандай мәнінде а(-1;4;а);b(5;-1;а) сүйір Ж:(-∞;-3)U(3;+∞)

а-ның қандай мәнінде а(2;3;2);b(2;2;а) сүйір Ж:(-5;+∞)

а-ның қандай мәнінде а(а;-3;2);b(1;2;-а)өзара перпЖ:-6

АОВ центрлік бұр АВ доға-на тірелетін іштей сыз-н бұр300Ж:600;300

АС{4;10 }ж/е АМ{-3;-1}.М нүкт-і ВС вект-ң орт-ы б-са,ВА вект-нЖ:{10;12}

АС=2см,BC=4см,<C=1200 б/са,АВС үшб-ң АВ Ж:√28

АС=3см,ВС=4см,<С=600 б-са,АВС үшб-ң ауд Ж:3√3см2

Ауд 56см2,перим 30см тік бұр-ы төртб қабыр Ж:7;8см

Ауданы 18см2 тең бол-н үшб-қа іштей сыз-н шеңбер-ң рад-сы 4см.Үшб-ң перимЖ:9

Ауданы 2400см2 ромбқа іштей сыз-н шеңбер-ң рад-сы 24см.Диаг-нЖ:60;80

Ауданы 30см² параллелог-м бер-н.Е нүкт-АД қаб-ң ортЖ:15см²

Ауданы 30см2 паралл-м бол-н тең бүйірлі тік б-ты үшб-ң гипот-ң ұзЖ:12

Ауданы 36-ға тең бол-н тең бүйірлі тік бұр-ты үшб-ң гипот-н-ң ұзЖ:12

Ауданы 49см2 квадр-ң перим-і бір қаб-сы екі-н 1,8есе үлкен бол-н тік төрб-ш перим-н бірдей.Тік төртб-ң аудЖ:45см2

Ауданы 84см2 тік төртб-ң бір қаб-сы екі-н 5см ұзын.Қаб-н т-зЖ:12;7

Ауданы қаб-ң ұз 8м ж/е 18м тік төртб-ң ауд-на тең квадрат-ң қабЖ:12м

Әр бұрышы 1500 бол-н дұрыс көпб қаб-рЖ:12

Әр катеті 6см бол тік бұр-ты үшб-қа онымен ортақ бұрЖ:12см

Әр катеті бол-н тік бұр-ты үшб-қа онымен ортақ бұр-ы бар тік төрб-ш іштей сыз-н. ПеримЖ:12

Әрбір катеті 8 м-ге тең тікб-ты үшб-қа осы үшб-н ортақ бұрыш;Ж:16м

Бер-н нүкте-н квадрат жаз-а де-гі қаш 3см-ге тең.Осы нүкте-н квадрат-ң төб;4см Ж:√17см

Берілген үш қаб-сы 5,6,9 бол-й үшб-ш ауд-н т-зЖ:10√2

Берілген үш өлшемі б-ша 12,20,15см тікб-ты параллел-ң т.б ауд тап;Ж:1440см2

Берілген үшб-ң қаб-ы 7см,5см ж/е 4см.Бер-н үшб-қа ұқсас,кіші қаб-сы 1,5см бол-н үшб-ң қаб-нЖ:21/8;15/8

Биікт √2см бол-н параллелог-ң бір бұр екі-і Ж:қаб-ң бірі 2см тең

Биікт √3см бол-н параллелог-ң бір бұрЖ:бір қаб-ы 2см тең

Биікт 12см үшб-ты пирам-ң төбесі оның таб-нa 5см;10смЖ:65см2

Биікт h конус радиусы  r шарға іштей сыз-н. Конус көлемЖ:

Биіктігі 30см,таб-ң диаметрі 20см болатын цилиндр шелек жасау үшін;Ж:≈0,22 м²

Биіктігі 4см-ге,ал диаг табан жаз-пен 450 бұр Ж:32см3

Биіктігі 6см және бүйір бет-ң ауд 24πсм2 конус-ң көлемЖ:24πсм3

Биіктігі гипот-ны 8см ж/е 18см кес-ге бөл-н тік б-ты үшб-ң аудЖ:156см2

Биіктігі√3,ал төб-і жазық бұр 300Ж:2(2-√3)

Биіктіктері бірдей екі цилиндр-ң бір-ң таб-ң радиус екі-нен 2есе арт-қЖ:4есе

Бөренеден көлденең қимасының ауданы 9см2 болатын;Ж:3√2

Бұр 300 ж/е оған ірг-с катеті √3м бол-н тік бұр үшб-қаЖ:2πм

Бұрыш-ң біреуі 180-қа  тең бол-н үшб-ң басқа екі бұр-ң биссект-ң ар-ғы сүйір бұр-нЖ:810

Бұрыштар-ң біреуі 200-қа тең бол-н үшб-ң басқа екі бұр-ң биссект-ң ар-ғы сүйір бұр-н Ж:800

Бүйір бет-ң ауд 136√πсм2,ал көлемі 17см3 бол-н дөңгелек цилиндр-ң биікт-нЖ:272см

Бүйір қаб-ры арасындағы бұрышы 80° болатын тең бүйірлі үшб-ң таб-ғы;Ж:50°

Бүйір қаб-ы4,бұрыш1200 теңб үшб үлкен қаб-нЖ:16p

Бүйір қыры 1-ге тең дұрыс төртб-ты пирамида Ж:4√3/27

Бүйір қыры 3см,ал таб қаб 4см төртб-ты дұрыс пирамида көлЖ:5,1/3см3

Бүйір қыры 6√2 бол-н дұрыс тетраэдр көлемін Ж:72

Бір бұр 450 бол-н ромб-ң диаг мен қаб-ң арас Ж:22030′;67030′

Бір бұр-ң бисс-сы бір қаб-н 7см мен 14см кес-ге Ж:70;56см

Бір бұр-ң перим-і оған ұқсас үшб-ш перим-ң 11/13 бөл-й.Сәйкес екі қаб-ң айырмасы 1м-ге теңЖ:6,5;5,5

Бір бұр-ы екі-н 360-қа үлкен бол-н параллелог-ң бұр Ж:720;1080

Бір катеті 13-ке тең,ал гипот-ға түсір-н биікт-і 12-ге тең бол-н тік б-ты үшб-ң ауд-н Ж:202,8см

Бір қаб-сы 9см,ал ауд 108см2 бол-н тіктөртб Ж:12см

Бір қаб-сы екі-н 2есе артық бол-н ж/е перим 24Ж:4;8м

Бір қаб-ы 72см ж/е ол перим-ң 3:8 бөл-е тең бол-н параллелог-ңЖ:24;72см

Бір мезгілде завод трубасы көл-ң ұз-ғы 40м,ал биіктігі 1,5м болатын;Ж:30м

Бір нүктеден жүрг-н жанама 20см,ал осы нүктеден жүрг;50смЖ:21см

Бір шар беті-ң ауд 18см²-қа тең.Көлемі бер шар-ң көлемінен 8есеЖ:72см²

Бірлік шеңб-е сырт-й квадр сыз-н.Шеңб-ң кез келген нүкт-ң квадр-ңЖ:3

ВACD тетраэдр <BDC=<BDA=<DCA=900, BC=3,AC =4.AB AC+BCBA+CACBЖ:25

вект-ң қандай мән-де a{4;6;m} ж/е b{-0,5;-0,75;3}вект-ы колл-рЖ:-24

вект-ң қандай мән-де(m;2m;1) ж/е (m;1;-3) вект-ы перпенд-рЖ:-3;1

вект-ң қандай мән-де{1;2m+1;-2} ж/е {m;1;2m} вект-ң перпенд-р бол-н к-зЖ:1

вект-ң қандай мән-де{2;m+1;-3} ж/е {1;-2;2}вект-ы перпенд-рЖ:-3

вект-ң қандай мән-де={3;m+2;1} ж/е ={-4;1;m}вект-ы перпенд-рЖ:5

Вектор-ң ұз 5-ке тең б/са,ал екі коорд у=4,z=-3Ж:0

ВС=3см,ВА=18√2см,<В=450 б-са,АВС үшб-ң аудЖ:27см2

ВС=7,ЕД=4.АВ ж/е СЕ қаб-ры парал-ь. АД таб-нЖ:11

Гипотенузасы 25 тең,катет-ң қат 3:4 қат-й бол-н тік б-ты үшб-ң аудЖ:150

Диаг10см тең квадр-ң қаб-н табЖ:5√2см

Диаг-ң а-ға тең квадр-ң ауд-нЖ:а2/2

Диаг-ң жартысы 3см бол-н квадЖ:3√2см

Диаг-ң ұз -ге тең, ж/е ол диаг бір жағымен 300,ал екінші жағы450Ж:

Диаго-ң қиылысу нүкт-н қаб-а жүрг-н перпенд 2дм ж/е 4дмЖ:24дм

Диаг-ы 12см ж/e 16cм бол-н ромб-ң қаб-н Ж:10см

Диаг-ы 2√3 пен 2 бол-н ромб-ң бұрЖ:600;1200

Диаг-ы 3√2см-ге тең,кв-ң аудЖ:9

Диаг-ы 6см ж/e 8см бол-н ромбЖ:5см

Диаг-ы d1=10см,d2=12см-ге,ал кіші қаб-сы a=√31см теңЖ:600

Диаг-ы АС=12см ж/е ВД=16см бол-н АВСД ромбЖ:10см 

Диаметрі 12см шардың көлеміЖ:288π см³

Дөңгелек ауд 1-ге тең.РадиусыЖ:1/π

Дөңгелек ауд 4π-ге тең.ШеңбЖ:4π

Дөңгелек ауд-н екі есе арттыру үшін,дөңг рад-н неше есе арттыру керекЖ:√2есе

Дөңг-ң ауд 14,49%-ке өсу үшін оның рЖ:7%

Дөңес көпб бер-н.Егер осы көпб-ң әрбі бұр тікб 180Ж:5

Дөңес көпб-ң әрбір төб-н 5диаг өт-н б-са Ж:8

Дұрыс n-бұр-ты көпб-ң әр бұр 1350Ж:8

Дұрыс АВС үшб-ң Д нүкт-н қос-н;ВД=1, ДС=2Ж:√7

Дұрыс көпб-ң ең үлкен центрлік бұрЖ:1200

Дұрыс көпбұрыш бұр-ң қос-сы 10800Ж:8

Дұрыс көпбұрыш бұр-ң қос-сы 18000;Қабыр-ң Ж:12

Дұрыс қиық пирам-ң таб-қаб-ры a,b(a>b) болатын квадраттарЖ:arctg(√2tgα)

Дұрыс қиық төртб-ты пирамида АВСDА1В1С1D1;10 ж/е 6см,АDD1=450Ж:64

Дұрыс тетраэдрдің биіктігі Һ-қа тең,оның толық бетін табЖ:

Дұрыс тетраэдр-ң қыры-а тең.Центрі тетраэдр-ң таб-да жатқан ж/е тетраэдр-ң бүйір Ж:a/3√2/3

Дұрыс төртб пирам-ң таб қаб 2см,ал бүйір жағының биіктігі 6см;Ж:24см²

Дұрыс төртб-ң табан қаб-сы 15-ке,биікт 20-ға тең.Таб-ң қаб-сы мен оны қимайтын призма-ң диаг-ң ең қысқа ара қаш-нЖ:12

Дұрыс төртб-ты қиық пирамида таб қаб а мен b (а>b); 600Ж:(а³³)√3/12

Дұрыс төртб-ты қиық пирам-ң биікт 5см-ге тең;6см; 8смЖ:35√2 см2

Дұрыс төртб-ты пирам-ға іштей куб сыз-н. Куб төбелері пирамида апофемаларының бойында жатырЖ:(√2+2tgα)³ctgα/6

Дұрыс төртб-ты пирамида апофемасы 8см, бүйір қыры 10смЖ:96√7

Дұрыс төртб-ты пирамида таб қаб 2см,6см Ж:24см2

Дұрыс төртб-ты пирамида төбе-гі жазық бұрыш 600;2смЖ:8√3

Дұрыс төртб-ты пирам-ң биік-гі 80см,таб қаб-сы 120смЖ:4500см²

Дұрыс төртб-ты пирам-ң бүйір жақт-ы;600; 2смЖ:42*2/3

Дұрыс төртб-ты пирам-ң бүйір қыры 5,биік-гі 4;Ж:24см3

Дұрыс төртб-ты пирам-ң бүйір қыры таб жазықт;450; 2√2Ж:16/3

Дұрыс төртб-ты пирам-ң таб қаб-сы 6 тең,ал биік-гі 4 теңЖ:48

Дұрыс төртб-ты пирам-ң табан қаб-сы 2см,ал бүйіп жағ-ң биік-гі 6смЖ:24см2

Дұрыс төртб-ты пирам-ң таб-ң диаг 4√6,бүйір жақтары таб жаз-мен 600Ж:16p

Дұрыс төртб-ты пирам-ң таб-ң қаб-сы 5см, биік 7смЖ:5(5+√221)  

Дұрыс төртб-ты пирам-ң толық беті 3а2 Ж:a3√3/6

Дұрыс төртб-ты призма-ң бүйір бет-ң ауд 32м2,ал толық бет-ң ауд 40м2Ж:4м

Дұрыс төртб-ты призма-ң диаг,бүйір жағ-ң ар-ы бұр 300Ж:√2a3

Дұрыс төртб-ты призма-ң таб ауд 144см2,ал биік 14смЖ:22см

Дұрыс төртб-ты призм-ң табан-ң диагі 4√2см, ал бүйір жағы диаг 5смЖ:12πcм²

Дұрыс төртбұрыш пирамида диаг-қ қимасын таб тең шамалы.5Ж:10

Дұрыс төртб-ы пирам-ң таб-а сырт-й сыз-н шеңб;6см; 600Ж:72√6

Дұрыс тұжыр-ды көрсЖ:барлық квадрат–ромб б/ды.

Дұрыс үшб пирамида бүйір қыры l,табан жазықт αЖ:√3λ³sin2αcosα/8

Дұрыс үшб-қа қаб m бол кел кв іштей сыз Ж:m(2√3+3)/3

Дұрыс үшб-ты пирам бүй жағ-н таб жазықт ар бұр 450; 1/3Ж:2

Дұрыс үшб-ты пирамида бүйір жақтары табан жаз-н 450;√6Ж:36√6

Дұрыс үшб-ты пирамида төб-гі жазық бұр 900, таб жаз-ғы ауд 15√3Ж:45

Дұрыс үшб-ты пирамида төбе-гі жазық бұр 600;4смЖ:18√3

Дұрыс үшб-ты пирамида-ң биік-гі 63,ал таб-ғы үшб қаб-ры 4-ке теңЖ:24

Дұрыс үшб-ты пирамида-ң бүйір қыры 5-ке тең,ал биік-гі 4-ке теңЖ:9√3

Дұрыс үшб-ты пирам-ң  таб-а сырт4см;600   Ж:24

Дұрыс үшб-ты пирам-ң биік 7см,8смЖ:9см

Дұрыс үшб-ты пирам-ң бүйір қыры 6-ға тең, таб 300Ж:81√3/4

Дұрыс үшб-ты пирам-ң бүйір қыры 6-ға тең,таб-на 30° бұрыш жасап көлбеген Ж:81√3/4

Дұрыс үшб-ты пирам-ң таб-ң қаб 8√3,бүйір жақ-ры таб 450Ж:32√5p

Дұрыс үшб-ты пирам-ң таб-ң қаб-сы 4см, биікт 6см Ж:4(√3+2√21)

Дұрыс үшб-ты призма-ң бүйір қыры таб биікт;75см2Ж:375см3

Дұрыс үшб-ты призма-ң таб қаб-сы мен оған қарсы;450Ж:

Дұрыс үшб-ты призма-ң таб қаб-сы мен оған қарсы;450;5смЖ:75√3см²

Дұрыс үшбұрыш пирамида таб қаб а,таб екі жақты бұр αЖ:а³tgα/6 

Дұрыс үшб-ы пирам-да таб-ң қаб 4√3,бүйір қыры таб жаз-мен 450 бұрЖ:4√5p

ЕА=АО=1 м бол-н ромб-ң перимЖ:8м

ЕАВСD дұрыс пирамида қыры 2-ге тең,О–табан диаг-ң қиылысу нүктесі.ВЕ ж/е CD вектор-ң скаляр көбЖ:2

Егер  А(2;-5;8),В(10;3;4),D(3;-5;6) нүкт-рі АВСД парал-ң төб-рі б/са,онда АС диаг-ң ұз Ж:√181

Егер (2;1;1),(-1;0;1)б/са,(-)2ск көбЖ:14

Егер (5;-2;3),(2;-3;1) ж/е с=-2 белг-і б/са,онда а ж/е с вект-ң ар-ғы бұрЖ:π/2

Егер ==1 ж/е (а^в)=600 б/са, онда а ж/е а+в вект-ң ар-ғы бұрЖ:φ=300

Егер =14,=12 ж/е =11 б/са, онда Ж:18

Егер =17, =15 ж/е =1 б/са, онда Ж:15

Егер =7, =12 ж/е =14 б/са, онда aЖ:11

Егер a (х;2;z)вект-ы b (2;3;z)вект-на ж/е Оx осіне перпенд-р б/са,онда х+z коорд-ң қосынд Ж:3

Егерa (х;у;3)вект-ы b (3;1;-1)вект-на ж/е Оу осіне перпенд-р б/са,онда х+у коорд-ң қосынд Ж:1

Егер a=0,b=21 ж/е |а+в|=31 б/са, онда |а-в| Ж:11

Егер a=11,b=23 ж/е |а-в|=30 б/са, онда |а+в|Ж:20

Егер a=3, |а+в|=18 ж/е |а-в|=12 б/са, онда b Ж:15

Егер a=6, |а+в|=11 ж/е |а-в|=7 б/са,онда b Ж:7

Егер а ж/е b вект-р ар бұр 30º,ск көб а·b =3 Ж:√3/2

Егер А(-1;-1) нүкт-і шеңб-ң б/да жат-ын,ал В(-4;3) нүкт-і оның центрі б/са, онда m-ң теңд-ң түрін к-зЖ:(х+4)2+(у-3)2=25

Егер А(1;-2) ж/е В(2;4) б/са,онда вект-ң коорд-қ вект-ға жіктелуінЖ:АВ=i+6j

Егер А(1;3),В(2;4),С(5;14)б/са,онда =АВ+АС вект-ң ұзЖ:13

Егер А(2;0) ж/е В(-2;6) нүкт-і шеңб-ң диам-ң ұш-ры б/са,онда шеңб-ң теңдЖ:х2+(у-3)2=13

Егер А(-2;-1;2),В(4;-3;6),С(-1;а;1),Д(-4;-1;а) б/са,онда а-ның қандай м-де АВ ж/е СД вект-ы коллин-рЖ:-1

Егер А,В,С нүкт-рі бір түз-ң б/да жатса ж/е АВ{3;5;-4},BC{α;β;-4} белгілі б/са, α+βЖ:-16

Егер АВ=а,ВС=в,СД=с б-са,онда Д нүкт-н үшб-ң гип-на дейінгі ара қаш-ыЖ:√в2262

Егер АВСД паралл-да А(-5;2;8),АВ(-3;4;1), ВД(-2;4;1)Ж:12

Егер АВСД паралл-да АВ=15см,ВК=9см, ДК=10см,мұн-ғы К нүкт-і АД қаб-на тиісті. ВК┴АД б/са, онда АВСД пар-ң аудЖ:198см2

Егер АВСД параллелог-да АВ(-5;-1;2),СВ(-3;-3;4) ж/е А(2;8;-2) бер-н б/са,онда оның диаг-ң қиылысу нүкт-ң коорд-ң қосындЖ:7

Егер АВСД параллелог-да Д(3;1;-2) ж/е ДС{-5;-1;2},ДВ{4;-6;-1}Ж:3

Егер бер-н нүкте-н жүрг түзу-рдұрыс үшб-ң барлық қаб-на дейін 3см;2√3смЖ:2√2см

Егер бер-н тік теңбүйірлі үшб-ң катет-ң біреуін 2есе өсіріп,ал екі-н 2см кішірейтсек, онда үшб-ң ауд 6см2 артар едіЖ:6

Егер бір жаз-қ...параллель болса,онда екі жаз-қ параллель д.аЖ:2-ші жаз-ғы қиыл-тын екі түзуге

Егер В(1;-1;2) нүктесі а{2;-3;-1} вект-ң ұшы б/са,онда вект-ң басы-ң коордЖ:(-1;2;3)

Егер вект-ң екі коорд-ы х=-4,z=3 ж/е ұз-ғы 13-ке тең б/са,онда онда вект-ң үш-і к-нЖ:±12

Егер дөңес көпб-ң бұр-ң қос-сы 14400Ж:10

Егер дөңес сегіз бұр-ң ішкі бұрЖ:450

Егер дұрыс үшб-қа іштей сыз-н шеңб рад 5см-ге тең б/саЖ:75√3см2

Егер ж/е вект-р ар-ғы бұр 300, ск-р көб а*в=3 б/са,онда осы вект-р арқ салынған үшб-ң аудЖ:√3/2

Егер ж/е вект-р ар-ғы бұр 300,ск-р көб а*в=√3 б/са,онда осы вект-р арқ салынған паралл-ң аудЖ:1

Егер квадрат-ң әрбір қаб-н 3 есе арттырса Ж:9есе өседі

Егер куб-ң әр қырын 1см-ге арттырса,оның көлемі 31см3-ге артады;Ж:5см

Егер куб-ң әр қырын 1см-ге арттырса,оның көлемі 91см³-ге артады;Ж:5см

Егер қаб-ры 5,4 ж/е 4 б-са,онда үшб-ң бұр-на Ж:тең бүй-лі,бүйір бұр-ты

Егер р вект-ы q(0;9;12)вект-на бағыттас ж/е |р|=√29 б/са,онда р вект-ң коорд-ң қосындЖ:9

Егер р вект-ы q(-8;16;4)вект-мен бағыттас ж/е |р|=√21 б/са,онда р вект-ң коорд-ң көбЖ:-8

Егер С(1;1;1) нүкт-і АВ кес-ң ортасы ж/е А(2;3;-1)б/са,онда В нүкт-ң коорд қосындЖ:2

Егер тік бұр-ты үшб-ң тік бұр-н гипот-ға түсірілген биікт 3см,27см бөл-ге бөл-н б-са, онда осы биікт-ң ұзЖ:9см

Егер тік бұр-ы үшб-ң гипот-сы 313,ал катет-ң 312Ж:3900

Егер тік төртб-ң қаб-ы 6см ж/е 6√3см,диаг Ж:600

Егер тік төртб-ң қабыр-ң қат 4:9 қат-й б/а, 52смЖ:8,18см

Егер у=х2+рх+q параб-сы абсц-ар осін х1=2 ж/е х2=3 нүкт-де қиятын б/са р мен q  коэф Ж:р=-5;q=6

Егер ұз-ғы 6см-ге тең тік төртб диаг таб-н 600 Ж:9√3

Егер үшб-ң басқа екі қаб-сы 2√2см ж/е 3см-ге; 1350Ж:√29см

Егер үшб-ң басқа екі қаб-сы 6см ж/е 10см-ге; 1200Ж:14см

Егер үшб-ң бұрыш-ң біреуі 48º-қа тең б/са, басқа екі бұр-ң биссекЖ:66º

Егер үшб-ң екі қаб сырт-й сыз шеңб центр 200 ж/е 300 Ж:155

Егер үшб-ң екі сүйір бұр-ң қос-сы 900-қа тең б-са,онда м-й үшб-ты..деп а-зЖ:тік бұр-ты

Егер үшб-ң қаб-ы 10см,24см ж/е 26смЖ:900

Егер үшб-ты дұрыс пирамида таб қаб 9см, бүйір қыры 11смЖ:√94см

Егер х=х0 бол-да а{-1;1;2}ж/е{х²;х-2;х²-12} вект-р коллинеар б/са,онда х00-2)Ж:8

Егер х22=R2 шеңб-ң бойында жататын М(-3;4) нүкт-і шеңб-ге іштей сыз-н тең қаб-лы үшб-ң төб-сі б-са,онда үшб-ң қаб-нЖ:5√3

Егер шеңб-ге жүрг жанама бір диаметр ұшт-н 2,4дм ж/е 1,8дм қашЖ:4,2дм

Егер шеңбер-ң рад-сы 15%-ке үлкейтілсе, оныңЖ:32,25%

Егер шеңб-ң ұз-н 19есе арт-сақ,онда онымен шектелген дөңг-ң ауд неше есе артады Ж:361есе

Егер ізделінді дөңес көпб-ң бұр-ң қосын 2есе көпЖ:16

Егер ізделінді шеңб ұз радиу-ы 11см ж/е 47см шеңбер ұз 2есеЖ:116см

Егер(2;1;1),(-1;0;1)б/са, (+2) ск көб Ж:4

Егер...ортақ нүктесі болса,жаз-қ шарға жанама д.аЖ:тек қана бір

Егер{-2;1;3}вект-ң басы А(5;4;-1) нүкт-і б/са,онда вект-ң үшінің коордЖ:3;5;2

Егер{3;-1;4},{2;1;3}ж/е  с=а-в б/са, онда с ж/е в вект-р ар-ғы бұр-ң косин Ж:3/2√21

Егер{3-1;0},{2;1;-1}ж/е  с=а+2в б/са, онда а*в ск көбЖ:17

Егер{5;-2;3},{2;-3;1}ж/е  с=а-2в б/са, онда а ж/е с вект-р ар-ғы бұр-нЖ:π/2

Егер=2i+3j ж/е  n=3i+5j б/са,онда m-n вект-ң ұзЖ:√2

Егер=2i-5j ж/е =-3i+j бел-і б/са, онда + вект-ң ұзЖ:√17

Екі бұр-ң айырмасы 700бол-н параллелог Ж:550;1250

Екі бұр-ң қосын-сы 1600бол-н параллелог-ң бұрЖ:800; 1000

Екі қаб-сы 10 ж/е 12-ге,ал бер-н екі қабыр-ң;биікт8-ге теңЖ:32

Екі нүкте бер-н:Р(-1;5),Q(3;2),Q нүкт-не қар-да Р нүкт-не симметриялы М нүкт-ң коорд   Ж:М(7;-1)

Екі перпенд-р жаз-ң бір-н 1см қаш-та А нүк-і орн.√5смЖ:2см

Екі сфера-ң қиылысу сызығы нені береді Ж:шеңбер

Екі тең бүйірлі үшб-ң таб-ғы бұр-ы тең.Бір-і үшб-ң таб-ы мен бүйір қаб-сы 6:5 қат-й.Екі-і үшб-ң перим 48смЖ:15;15;18

Екі ұқсас көпбұр-ң кіші қаб-ры 35см ж/е 21см,ал перим-ң айырм-ы 40см Ж:60см

Екі шардың  бет-ң ауд-ң қат 4:1;Көлем-ң қат Ж:8:1

Жазықтық сфераны қияды.Қиылысу сыз-ғы нүкт-н жүрг-н шар-ң диаметр-ң ұз 4√2 ж/е ол жаз-н 450Ж:4p

Жазықтықтаекі вект-р бер-н:(2;1),в(1;0), с(9;1) вект-ң а мен в вект-ы б/ша жіктеу коэфЖ:с=а+7в

Жазықтықта тікб-ты үшб бер-н, гипот-сы 12см;10смЖ:8см

Жазықтықтан тыс жатқан нүктеден оған 30°-тық бұрышпен жүрг-н көлбеулердің жаз-ғы проекциясы өзара 120° бұрыш жасайды Ж:20см

Жазыңқы бұр-ң төб-н жүрг-н сәуле оны екі бұр-қа б/ді.Ол-ң град-қ өлш-ң қат 5:4 қат-й Ж:1000;800

Жақтар-ң ауд 6см2,2см2 ж/е 3см2 тең тік бұр Ж:6см3

Жарты дөңгелекпен конустық бет жасалды. Конус жасаушысы мен биік-гіЖ:30°

Жасаушысы 10 ж/е табан жаз-мен 45º жасайтынЖ:125√2п/3

Жасаушысы 10см,биік 8см конус-ң көлем Ж:96pсм3

Жасаушысы 10см,биік-гі 8см конус-ң көлемін тапЖ:120π см³

Жасаушысы 18см-ге,ал таб-ң ауд 36πсм² тең дөңгЖ:108πсм²

Жасаушысы L-ге,ал таб-ң радиусы R-ге тең, конус бер-н.Бір жағы конуcЖ:

К нүктесі АР хорд-н 12 ж/е 14см кесінд-е бөледі;11смЖ:17

КHP үшб-да КН=8√2,КР=18,К=450 болса,К төб-ң медиана-ң ұзЖ:√185

Катет 12 ж/е 16 бол-н тік бұр-ы үшб-ңЖ:10

Катеттері 3 ж/е 4- ке тең,бол-н тік б-ты үшб-ты кіші катет-н айн-нЖ:16p

Катеттері 4дм ж/е 3дм бол кел-н тікб-ты үшб Ж:5πдм

Катеттері 5 ж/е 12 болатын тікб-ы үшб-ң сырттай сыз шеңбЖ:6,5

Катеті 7,гипот-сы 25 бол-н тік бұр-ы үшбЖ:3

Квадрат диаг 2√2-ге тең.Квадр-қа іштей сыз-н шеңб радиуcЖ:1

Квадрат диаг 2√2-ге тең.Сырт-й сыз-н шеңб радЖ:√2

Квадрат диагоналы2√2-ге тең.Квадрат ауд таб Ж:4  

Квадрат қаб-ң орт-ы түзу-дің кесін-мен Ж:2есе кіші

Квадрат қаб-сы 4-ке тең.Оған сырттай сыз Ж:2√2

Квадрат-ң ауд 25есе кемісе онда оның қаб-ы Ж:5есе кемиді

Квадрат-ң әрбір қаб-н 3есе арт-са,оның ауд Ж:9есе өседі

Квадрат-ң бір қаб-сы 12см;ПеримЖ:48см

Квадрат-ң диаг 10см болса,квадратЖ:50см2

Квадрат-ң диаг 4см.Бұл квадр-ң қаб-сыЖ:2см

Квадрат-ң диаг 6√2см б/са,кв қабЖ:6см

Квадрат-ң диаг 6см-ге тең.Оның аудЖ:18см2

Квадрат-ң диаг а-ға тең.ҚабырғасыЖ:a/√2

Квадрат-ң диаг-ң қиысу нүктесі қаб-н 16см Ж:128см 

Квадрат-ң диаг-ы 10см,қаб-н тапЖ:5√2

Квадрат-ң диаг-і а-ға тең.Квадр-ң қаб-н Ж:√а/2

Квадрат-ң қаб-ры 25%-ке ұз-н.Кв-ң ауд қанша проц-ке көб-діЖ:56,25%

Квадрат-ң қаб-сы 8см б-са,диаг неге тең Ж:8√2

Квадрат-ң қаб-сы 9см-ге тең.АудЖ:81см2

Квадрат-ң перим 12см.Оның екі-і бір кв-ң ауд-на қат-ы 1:4 қат-йЖ:24см

Квадрат-ң перим 24м.Квадр-ң диагЖ:6√2м

Квадрат-ң перим 24см,оның қабЖ:6см

Квадрат-ң төбесінен қаб-ң орт-на жүрг-н ұз 6мм;600Ж:24мм

Квадр-қа іштей сыз-н тіктөртб-ң әрбір төбесі квадр 12м-ге теңЖ:4;8

Кеңістікте әртүрлі б,в,г жаз-ры бер-н.б перпенд-р в,ал в пенпенд-р г екені белгілі б/са, б ж/е гЖ:параллель

Кеңістікте үш параллель а,в,с түз-рі бер-н.а ж/е в арақаш-ы 3, в ж/е с арақ-ы 5 б/са, а ж/е с арақаш хЖ:2≤х≤8

КМN үшб-на <К бұрыш ортақ,ал Е төбесі МN қабыр;КМ=m,КN=nЖ:mn/m+n

Конус биік-гі 12,ал жас-сы 13 тең;Ж:65π

Конус биік-гі 20см,таб-ң рад 15смЖ:375π см²

Конус биікт 4см.Осьтік қимасы тік бұр-ты үшб-ш.Таб-ң аудЖ:16πсм2

Конус биіктігі 12,ал жас-сы 13-ке тең.Конусты бүйір бет-ң аудЖ:65p

Конус жасау-ы 5см,таб-ң радиус 4см.Толық бет-ң аудЖ:36pсм²

Конус жас-сы 5см ж/е табан жаз-на 300 бұр-н көлбеген.БиіктЖ:2,5см

Конус қандай фигураны айнал-да шығады Ж:тікб-ты үшб-ты катеті арқ айнал-да

Конус таб-ң рад 12см,жас-сы 40смЖ:108°

Конус таб-ң радиусы 3м,биік-гі 4м;Ж:5м

Конусқа іштей шар сыз-н.Егер ұз-ғы  L конус жасаушысы таб-мен α бұрыш жасайтын болса Ж:4πL³/3·cos³α·tg³α/2

Конус-ң биік 3√3,таб-ң радиус 5.Төбесі арқ өтіп,биік-мен 300Ж:24

Конус-ң биікт 4см,таб-ң диамет 6смЖ:15πсм²

Конус-ң биікт мен жас-ң ар-ғы бұр 300 тең. Конус-ң көлемін т.к,егер оның жас-ы 12 Ж:72√3πсм2

Конус-ң биіктігі 15м,ал көлемі 320пм³Ж:8м

Конус-ң биіктігі 20,таб-ң рад 25-ке тең.12 Ж:500

Конус-ң биіктігі 4√2см.Конус бүйір бет-ң жазба-ң центр-к бұр 120ºЖ:16п√2/3

Конус-ң биіктігі таб-ң рад-на тең.Конус-ң көлемі 9πсм³Ж:3√2см

Конус-ң бүйір бет-ң ауд  таб-ң ауд өзінің таб ауд-н 3есе; 2есеЖ:p

Конус-ң бүйір бет-ң ауд оның таб-ң ауд-н 2есе артЖ:1800

Конус-ң бүйір бет-ң ауд-ы неге теңЖ:S=pRl

Конус-ң бүйір бет-ң жазба-ң бұр-н радианмен т-зЖ:1800 н/е π

Конус-ң жасаушысы 5-ке тең,биіктігі 4-ке тең Ж:12π

Конус-ң жас-сы 12дм ж/е табан жаз-на 30ºбұр-н көлбегенЖ:6дм

Конус-ң жас-сы 2√3 тең,ал осьтік қим-ң төб-і бұр 1200.К-ң таб-ң аудЖ:9π

Конус-ң жас-сы таб-н жаз-на 300 бұр-ш жасай көлбеген ж/е 8см-ге тең.К-ң осьтік қимЖ:16√3

Конус-ң көлденең қим-ң ауд 9 тең бол-н тік бұр-ты үшб.К-ң көлемЖ:9π

Конус-ң көлем7p.Конусқа іштей сыз-н дұрыс төртбЖ:14

Конус-ң көлемі 375см³.Конус-ң биік 5см;2см Ж:351см³

Конус-ң көлемі 9√3πсм3.Егер оның осьтік қим-ы тең қаб-ы үшб-ш б-са,к-ң биіктЖ:3√3

Конус-ң көлемі V-ға тең,кон-а іштей сыз төртбЖ:2V/π

Конус-ң көлемі V-ға тең. Конусқа іштей сыз-н үшб дұрыс пирамЖ:3V√3/4π

Конус-ң остік қимасы тең бүйірлі тік бұр-ты үшб,гип-сы 12смЖ:36(√2+1) p

Конус-ң осьтік қима-ң ауд 12,жасаушысы 5 б/са,конус-ң көлемЖ:0,8

Конус-ң осьтік қима-ң ауд 16√3,бір бұр1200 Ж:16(3+2√3)p

Конус-ң осьтік қима-ң периметрі 16,ал бүйір бет-ң жазба бұр 120ºЖ:16π

Конус-ң осьтік қимасы қаб 1-ге тең дұрыс үшб.Конус-ң осін,табЖ:√3-1/4

Конус-ң осьтік қимасы тең бүйірлі үшб,қаб 16 ж/е бұр 1200Ж:64(3+2√3)p

Конус-ң осьтік қимасы тікб-ты үшб перим 16(2+√2)Ж:128(√2+1) p

Конус-ң осьтік қим-ң ауд 60см2,ал таб-ң рад-ы 5см-ге тең.К-ң бүйір бет-ң аудЖ:65πсм2

Конус-ң таб рад-сы 3м,ал жас-сы 5мЖ:4м

Конус-ң таб-ң рад-сы 12,жас-сы 40.Конус жазба-ң бұрЖ:1080

Конустың биік-гі таб-ң радиусына тең.Конус-ң көлемі π см³Ж:3√2

Конустың биікт 4см,таб-ң диам 6см.Оның бүйір бет-ң  аудЖ:15p см2

Конустың биікт таб-ң радиус-а тең.Конустың көлемі p см3Ж:см

Конустың жасаушысы 4-ке тең,ал таб-на 60° бұрышпен;Ж:8√3 π/3

Конустың жасаушысы 5-ке тең,биік-гі 4-ке тең;Ж:15π

Конустың осьтік қимасы–ауд 9-ға тең бол-н Ж:9p

Конустың таб-ң радиусы R,ал конус жасаушысы таб жаз-мен α бұрыш жасайды Ж:4tg(α/2):tgα

Коорд басы арқ өтетін ж/е центрі P(2;-4;1)бол-н сфер-ң теңдЖ:x2+y2+z2-4x+8y-2z=0

Координат басы АМ кес-н қақ бөледі.А(4;4) б-са М нүкт-ң коордЖ:-4;-4

Көлбеу жаз-қа 45° бұрыш жасайды.Көлб-ң табаны арқ жаз-та түзу;Ж:φ=60°

Көлбеу үшб-ты призмада бүйір жақ-ң ауд 6 ж/е 3√2см2, ар бұр1350;3смЖ:3(2+√2+√10)

Көлбеу үшб-ты призма-ң бүйір қыр-ң ара қашық 10см,17см,21см;18смЖ:15;12см3

Көлбеу үшб-ты призма-ң таб қаб-сы а-ға;60º Ж:а²(2+√13)/√3

Көлемі 32π/3 бол-н шар-ң бет-ң аудЖ:50,24

Көлемі 4см3,ал табан-ң қаб-ы 2см-ге тең төртб Ж:√11см

Көршілес қаб-ры 2см ж/е 5см бол-н паралл-ң ауд 5см2.Паралл-ң сүйір бұр-ы мен биікт-н Ж:α=300;h1=1см;h2=2,5см

Кубқа сырттай цилиндр сыз-н.Кубтың бет-ң ауд S тең Ж:

Куб-ң диаг 12 см-ге тең.Кубтың көлемін тап Ж:192√3см3

Куб-ң диаг 3см-ге тең.Куб-ң бет-ң ауд таб Ж:18см2

Куб-ң диаг 8√38см.Куб-ң толық бет-ң ауд Ж:384см2

{{ya-direct2}}

Куб-ң диаг 9 см-ге тең.Оның толық бет-ң ауд таб Ж:162

Куб-ң диаг а.Осы кубқа сырттай сыз-н цилинд-ң көл Ж:

Куб-ң диаг-қ қима-ң ауд 25√2см2Ж:125см3

Куб-ң диаг-қ қима-ң ауд 8√2см2-қа тең. Куб Ж:48см2

Куб-ң көлемі 16√2см3 тең.Куб-ң жағына сырттай сыз шеңбЖ:2см

Куб-ң қыры 4см.Куб-ң қырын 2см-ге өсіргенде,көлем-ң неше есе өсетіндігін ан-з Ж:3*3/8

Куб-ң қыры а-ға тең.Кубқа сырттай сыз шар-ң радЖ:а√3/2

Куб-ң қыры а-ға тең.Кубқа іштей сыз-н шар-ң рад-нЖ:а/2

Куб-ң қыры а-ға тең.Куб-ң диаг-ң ұзЖ:а√3

Куб-ң қыры а-ға тең.Кубтың толық бет-ң ауд Ж:6а2

Куб-ң қырын 2см-ге арт-да толық бет-ң ауд Ж:анықтау мүмкін емес

Куб-ң қырын 2см-ге арт-са,оның көлемі 98см3-геЖ:3см 

Куб-ң толық беті 96см2.Осы кубтың көлемі Ж:64см3

Кубтың бет-ң ауд 150см².КөлеміЖ:125см³

Кубтың диаг-і 3-ке тең.Куб-ң т.б ауд;Ж:18

Кубтың қыры а-ға тең.Диаг-і таб жаз-на қандай бұрышпен көлбегенЖ:arcsin√3/3

Кубтың қыры а-ға тең.Куб-ң диаг-ң ұз-н тап Ж:а√3

Кубтың қыры а-ға тең.Куб-ң т.б аудЖ:6а2

Кубтың қырын 2см арттырса,оның көлемі 98см3 артадыЖ:3см

Кубтың толық беті 96см2.Көлемі;Ж:64см3

Кіші диаг 8см,бұр-ң біреуі 600бол-н ромб перимЖ:32

Кіші диаг қаб-на тең бол-н ромб-ңЖ:1200

Кіші диаг-і 5дм,осы диаг мен қаб-ң ар бұр 600 Ж:2дм

Қаб-cы 9см ж/е ауд 108см2 бол-н тік төртб Ж:15см

Қаб-лары 17,65,80 бол-н үшб-ң ең кіші биік-гін тапЖ:7,2

Қаб-ң ұз-ғы 12см-ге тең дұрыс көпб-қа сырт-й радиус 4√3смЖ:3

Қаб-ры  а ж/е в бол-н АВС үшб-ы бер-н ж/е осы қаб-р ар бұр-ы с бол-н Ж:2ав/а+в*cosс/2

Қаб-ры 12 тең дұрыс үшб-ң аудЖ:36π

Қаб-ры 13см,14см,15см бол үшб-ң аудЖ:84

Қаб-ры 13см,14см,15см-ге тең үшб-ң биік-н Ж:12см;11,2см;168/13см

Қаб-ры 15,15 ж/е 24см үшб-қа іштей сыз-н шеңб-ң радЖ:12,5

Қаб-ры 2 м-ге тең ромб-ң перим-н табЖ:

Қаб-ры 20,20 ж/е 24см үшб-қа іштей сыз-н шеңб-ң радЖ:40/3

Қаб-ры 20,20 ж/е 24см үшб-қа іштей сыз-н шеңб-ң радЖ:6

Қаб-ры 25,25,14см бол-н үшб-ң медиана-ң қиылысу нүкт-н үшб-ң төб-не дейін Ж:16см;√113см;√113см

Қаб-ры 3 ж/е 10 тіктөртбұр-ң үлкен қаб-н айн-да шығ фигураЖ:282,6

Қаб-ры 3см,25см,26см бол үшб-ң ең кіші биіктігінЖ:2*10/13

Қаб-ры 4√6,4,8 болып кел-н үшб-ң бұр-ң үлкенінЖ:900

Қаб-ры 4см ж/е 5см,сүйір бұр 600 бол-н параллелог-ң сүйір бұрЖ:√61см

Қаб-ры 5,12,13 болып кел-н үшб-ң ең үлкен бұр-нЖ:900

Қаб-ры 5см, 6см ж/е 7см бол-н үшб-қа сырттайЖ:35√6/24

Қаб-ры 5см,12см ж/е 13см бол-н үшб-ш бер-н. Ұз 13смЖ:900

Қаб-ры 6√3,6 ж/е 12 болып кел-н үшб-ң ең кіші бұр-нЖ:300

Қаб-ры 8,15,17бол-н үшб-қа сырт-й сыз шеңбЖ:8,5

Қаб-ры а және сүйір бұр-ы α бол-н ромб-ң ауд-ң,қаб ромбЖ:1:sina

Қаб-ры а=√3,b=2√3 ж/е а қаб-на қарсы жататын А бұр 300-қа Ж:3

Қаб-ры АВ=ВС=5см,АС=6см бол кел үшб-қа сырт сыз шеңбЖ:3*1/8см

Қаб-ры х=0,у=0,3х+4у-12=0 түз-де жатқан үшб-қа сырттай сыз-н шеңб-ң теңдЖ:(х-2)2+(у-1,5)2=6,25

Қаб-ры х=0,у=0,3х+4у-12=0 түз-де жат-н үшб-қа іштей сыз-н шеңб-ңЖ:(х-1)2+(у-1)2=1

Қаб-сы √3см ромбы-ң сүйір бұр 60º Ж:3√3/2см²

Қаб-сы 12см тең қаб-лы үшб-а  ішт сызЖ:2√3

Қаб-сы 12см-ге тең дұрыс үшб-ң ауд Ж:36√3

Қаб-сы 2 ж/е сүйір бұр 300 ромбқа іштей сыз-н шеңб-ң радЖ:0,5

Қаб-сы 5см бол-н тең қаб-ы үшб-ң биікт Ж:5√3/2см

Қаб-сы 9см ж/е ауд 108см² бол тік төртбұр-ң диагЖ:15

Қаб-сы а-ға тең тетраэдр-ң бір қаб-н өтетін ж/е оған қ-а-қар-ы жат-н қаб-н 2:1Ж:a²√19/12

Қаб-сы кіші диаг-на тең ромб рад-сы R дөңг-н тең шамалас.Ромб-ң қаб Ж:R√2π/√3

Қаб-ы 10,13,13болып кел-н тең бүйірлі үшб-ң Ж:12

Қиық конус таб-ң диаметрі 3м,6м,ал биік-гі 4мЖ:√18,25

Қиық конусқа радиусы R шар іштей сызылған.Конус жасаушысы таб-мен α бұрыш жасайды;Ж:4πR²/sin²α

Қиық конус-ң бүйір бет-ң ауд 208p,жасау-сы 13,биік5см б-са,таб-ң Ж:2;14

Қиық конус-ң жасаушысы L таб-мен α бұрыш жасайды;Ж:πL²tgαsinα

Қиық конус-ң жасау-ы 8см ж/е таб жаз-мен 600Ж:176p

Қиық конус-ң осьтік қима-да бүйір қаб-сы 13см-ге,ал таб-ры 12см ж/е 22смЖ:221πсм2

Қиық конус-ң таб рад-ры 3дм ж/е 7дм,ал жас-сы 5дмЖ:30дм²

Қиық конус-ң таб рад-сы 10см ж/е 4см,ал биікт 8смЖ:10см

Қиық конус-ң таб-н рад-сы 3 ж/е 6 жас-сы таб-на 450 бұр-н көлбегенЖ:3

Қиық конус-ң таб-ң ауд 25p ж/е64p,осьтік қима-ң ауд 52 б/саЖ:154p

Қиық конус-ң таб-ң рад-сы 10см ж/е 4см,ал жас-сы табан жаз-на 450 бұр жасай көлб Ж:84см2

Қиық конус-ң таб-ң рад-сы 12см ж/е 9см,ал жас-сы табан жаз-н 450 бұр жасайдыЖ:3см

Қиық конус-ң таб-ң рад-сы 7м ж/е 4м,жас-сы таб-на 600 бұр-н көлбеген Ж:6м

Қиық конус-ң таб-ң рад-сы 9 ж/е 6,биікт 4Ж:5

Қыры 1-ге тең АВСDА1В1С1D1 куб бер. АD1*АС1Ж:2

Қыры 2√2см тең куб-ң ВС ж/е А1Д1 қыр-ры арқ жаз-қ;АВСДА1В1С1Д1Ж:8√2см2

Қыры 4-ке тең АВСDА1В1С1D1 кубы бер.АВ1 ж/е ВС1Ж:2√2

Қыры 4-ке тең АВСDА1В1С1D1 кубы бер.МВ қыры мен АВС ар бұрЖ:arcsin√6/6

Қыры 4см тең куб бер-н.АВ қыры ж/е С1С қыр-ң ортасыЖ:8√5см2

Қыры а-ға тең болып кел-н дұрыс тетраэдрдің көлем табЖ: а3√2/12

М нүкт тең бүйірлі АВСД трапеция жаз-н 7см.АВ =6см, ВС=8см,АД=12смЖ:0,5√47,5см

М нүктесі  ABCD тіктөртб-ң ВС қаб-да жат АМ=13см, АВ=12см,ВD=20смЖ:162

М нүктесі АВСD төртб-ң жаз-нда жатпайды. МА кес-ң орт-К нүктесіЖ:айқаспайды

М нүктесі АВСД төртб-ң жазық-да жатпайды Ж:айқас

М нүктесі РК кес-де жатыр, РМ:МК=2:1.Р(6;3) ж/е М(14;9)Ж:18;12

М нүктесі РК хорд-н РМ=7дм,МК=8дм б/ді; 9дмЖ:5

М нүкт-ң коорд-ры х22=2x теңд қанағат. Егер А(4;4) болса,АМ-нің ең кішіЖ:4

М нүкт-ң коорд-ры х22=2x тең-ін қанағ-ды. Егер А(4;4) болса,АМ-ң ең  үлкен мәніЖ:6

М(0;0;0),P(4;4;0),H(0;4;0),M1(0;0;6)МРНМ1Р1Н1 призм-ң төб-і.Р1 нүкт-ң коордЖ:(4;4;6)

М(0;0;0),P(4;4;0),H(0;4;0),M1(0;0;6)МРНМ1Р1Н1призм-ң төб-і.HH1 вект-ң коордЖ:(0;0;6)

М(-1;-3) нүкт-н ж/е координат бас-н бірдей қаш-та орн-н ордината осіндегі нүкт-ң коордЖ:(0;-5/3)

М(2;0;0)H(0;0;0),P(0;4;0),H1(0;0;4)MHPKM1H1P1K1 тікб парал-пед төб-ріЖ:(2;0;4)

М(2;0;0)H(0;0;0),P(0;4;0),H1(0;0;4)MHPKM1H1P1K1 тікб парал-пед төб-і б-са, H1M1Ж:(2;0;0)

М(7;-11) нүкте-н у=-2x+5 түзуге парал-ь өтетін түзу-ң теңдеуінЖ:y=-2x+3

МNK үшб-да NK=18см,ал N бұр-ң сыртқы бұр 1500;MNЖ:8см

МNKP параллелог-ң доғал М бұр-на МН1 ж/е МН2 пер-ры NK ж/е КР түз-не жүрг-н.Егер <Н1МН2=700Ж:1100

МNP үшб-ң N бұр-ң биссект MP қаб-н ұз 28 ж/е 12; MN=NP=18Ж:85

МNPQ-тік төртб,м-ғы NP=5см,МР=12см,ал О-диаг NОРЖ:17см

МАВС пирамида-ң барлық қыр-ры 6см-ге тең,ВМ кесінд-ң орт К ж/е АЖ:3(2√3+1)см

МАВСД дұрыс төртб-ты пирамида-ң МО биікт 7-ге,ал бүйір қыры 14-ке тең б-са,МО*МС ск көбЖ:49

МК ж/е РТ хорд-ы А нүкт-де қи-ды.АР=2дм,АТ=24 дм,АМ:КА=3:4Ж:6

МКРТ трапец-ң табан-ғы ДиагЖ:188

МРНК тетраэдр таб-да МРН үшб орн-н,Н бұр 900; КН=9см,РН=24см, МРН=300Ж:15

НPMKE пирам-ң қыр-ы  тең (PH-MK) (PH+MK)+HK(MK+KE)ықшамдаЖ:0

О нүктесі АВС үшб-ң ішінде орн.<АОС=2, <АВС ж/е АО=ОС=3Ж:3

Ох осін А(-6;0) нүкте-де жанайтын ж/е В(-10;4)нүктесі арқ өтетінЖ:О(-6;4),R=4

ОХ осінде орн-н ж/е А(-1;2;3),B(2;-3;1)нүкт-н бірдей қаш-та орн-нЖ:0;0;0

Өлшемдері 7см,4см ж/е 3см болатын тік бұр-ты параллелепЖ:84см3

Параллелог бисек-сы қарсы жатқан қаб-н 4см ж/е5см кесін-геЖ:26см

Параллелог бір бұр-ы екі-н 2есе артық б-са,ең үлкен бұр-нЖ:1200

Параллелог диаг-ң ұз 20см,ол параллелог қаб-мен 900 ж/е 300Ж:20/√3см;40/√3см

Параллелог диаг-ы 18см ж/е оның қаб-мен 200 ж/е 400 Ж:12√3sin40º;12√3sin20º

Параллелог қаб-ры 4см ж/e 2√3см;12см2 Ж:600

Параллелог қабыр-ы 2 ж/e 3,ал арас-ы бұр450 Ж:3√2

Параллелог қабыр-ы 2см ж/е 3см,арас-ы бұр600 Ж:√7

Параллелог мен тік төртбұр-ң қабЖ:30º

Параллелог-ң ауд 48см2,перим 40см.Егер биіктігі таб-н үш есе кемЖ:8;12

Параллелог-ң барлық бұр таб-з,оның қарама-қар 1600 Ж:800,1000

Параллелог-ң бір бұр 300,параллелог-ң бұр Ж:300,1500, 1500,300

Параллелог-ң бір бұр 400,бұған тең емес Ж:1400

Параллелог-ң бір бұр 400.Қалған бұр Ж:1400;400;1400

Параллелог-ң бір бұр басқас-н екі есе үлкен. Егер параллелог-ға іштейЖ:диагон-ң бірі ұз б/ша параллелог-ң екі қаб-а тең б/ды

Параллелог-ң бір бұр екін-н 500-қа үлкен болса,оның бұрЖ:650;1150

Параллелог-ң бір бұр-ң бисс бір қаб 14см; 28смЖ:140;112см

Параллелог-ң бір қаб 10см,бір бұр 30º. 56см Ж:90см²

Параллелог-ң бір қаб 4дм,екіншісі одан 3есе артық.ПараллелогЖ:32дм

Параллелог-ң диаг оның қаб-мен 250 ж/е 350 бұрЖ:600;1200

Параллелог-ң диаг-ң қиылысу нүкт-н ұз 2см; 5смЖ:18см

Параллелог-ң диаг-ры 12см ж/е 20см;600 Ж:14;219

Параллелог-ң диаг-ы 16,8 ж/е 12,4;600 Ж:56,92;161,08

Параллелог-ң доғал бұр 1300,сүйір бұр-ң сыртЖ:1300

Параллелог-ң екі қаб 6 ж/е 8см,ал ар бұр 1500.АудЖ:24

Параллелог-ң екі қаб-ң қат-ы 3:4қат;2,8м Ж:0,6;0,8м

Параллелог-ң екі қаб-ң қат-ы 3:5қат-й,перим 48смЖ:9;15см

Параллелог-ң қаб 3 пен 4-ке тең,ал ол-ң ар бұр 30ºЖ:6

Параллелог-ң қаб 6 ж/е 10см,ал кіші қаб-на түсір-н биіктік 8смЖ:4.8

Параллелог-ң қаб 6 ж/е 10см,ал үлкен қаб-на түсір-н биіктік 5смЖ:25/3

Параллелог-ң қаб-ы 12см,15смҰзын қаб-а жүрг-н биік 8смЖ:10см

Параллелог-ң қаб-ы 8см ж/е 10см,сүйір бұр 600.ПаралЖ:40√3см³

Параллелог-ң перим 24см.Іргелес қаб-ң айыр-ы 3смЖ:4,5;7,5см

Параллелог-ң перим 48см.Егер бір қаб-ы екі-н 3смЖ:10,5;13,5см

Параллелог-ң перим 48см.Егер қабыр-ң ай-ы 7смЖ:8,5;15,5см

Параллелог-ң сүйір А бұр арқ АН1 ж/е АН2 перпенд-р ВС ж/е СD түзу-не жүрг-н. <Н1АН2=1300Ж:1300

Параллелог-ң сүйір бұр 300-қа тең.Төб-н екі 15смЖ:60

Параллелог-ң сыбайлас қаб-ы 12см-ге ж/е 14см;30ºЖ:84см²

Параллелог-ң үлкен қаб-ы 5см,ал биік 2см; 2,5смЖ:4

Параллелог-ң үш бұр-ң қосынд 252º б/са,ең үлЖ:108º

Параллелогр-ң қаб-ы √3 ж/e 1,ал ауд 3/2 Ж:1200

Параллеог-ң қаб 10см,ал бұр 300.Перим 56см Ж:90

Пар-м бисс-сы қарсы жатқан қаб-н 4 ж/е 5см кесінділергеЖ:26

Пар-мның қаб-ры 12см,15см.Ұзын қаб-на жүрг-н биік-гі 8смЖ:10

Пар-педтің барлық жақт-ы ромб-р.Ромб қаб-сы a,сүйір бұр αЖ:2a³sinα/2√sin3α/2sinα/2

Перим 18cм болып кел-н дұрыс алтыб-қа шеңб сыртЖ:12√2

Перим 44см бол-н пераллелог диаг-мен әрқайc-ң перим 30смЖ:8см

Периметрі 20см тең бол үшб-қа іштей сыз шеңбер-ң рад 3смЖ:30см²

Периметрі 24см квадрат бер.Кв-н ауд бірдей, қаб-ң қат 1:2Ж:18√2

Пирамида таб қаб-ры 6,8см тік төртб.Әрбір бүйір қыры 13смЖ:12см

Пирамида таб тікб-ты үшб,300 төбе қарсы; 30см;600Ж: 30√3

Пирамида таб-қаб-ы 6см ж/е 8см бол тік төртбұрыш. h=12смЖ:13см

Пирамид-ң таб катет-і 6 ж/е 8 бол-н тікб; 2√3 Ж:16√3

Пирам-ң биікт16м.Табан-ң ауд 512м2таб-на параллель 50м2Ж:11м

Пирам-ң бүйір қыр-ры табан жазықт 300. √3см,2см, 3смЖ:0,5см3

Пирам-ң таб катет-рі 6 мен 8;600 ;√3=1.7 Ж:3,4;2√3

Пирам-ң таб тең бүйірлі трапец,ал оның таб-ы 2;8; 8n√3/3см3 Ж:600

Пирам-ң табан қаб-ры 6,10,14см бол-н үшб. Пирамид 450Ж:70см3

Пирам-ң табаны қаб-ры 2см;√3см,ар бұр 300-қа теңЖ:1/√3см3

Пирам-ң табаны ромб,оның сүйір бұр 600,қаб 14см.450Ж:343см3

Пирам-ң табаны ромб,оның сүйір бұр α. Пирам-ң бүйір;β бұрЖ:

Пирам-ң табаны тең бүйірлі үшб,таб-ң қаб d;α;β Ж:

Пирам-ң табаны–қаб-ры 6см ж/е 8см-ге тең тік төртб;5√5Ж:160см3    

Пирам-ң табаны–қабыр-ы 40см,25см,25см бол-н тең бүйір;8см;40смЖ:540см2

Пирам-ң табаны–табан қаб-сы 12см,ал бүйір қаб 10см;3смЖ:48см3

Пирам-ң табаны–тік төртб,оның 4см;6см;7см Ж:48см3  

Пирам-ң табаны–тік төртб,оның қаб 6;8см; 13смЖ:12

Пирам-ң таб-диаг-ы 6м ж/е 8м бол ромб, пирамида-ң; 1мЖ:26м²

Пирам-ң таб-қаб а,сүйір бұр α-ға тең ромб.β Ж:а³пsin³αtgβ/24

Пирам-ң таб-на параллель жазықтық қимасы биік 1:1 қат;60м2Ж:15м2

Пирам-ң таб-на параллеь жаз-қ қима биік 1:1; 2м2Ж:8м2

Пирам-ң таб-ң диаг-ры 4см,2√3cм;300 Ж:2/√3см3

Пирам-ң таб-паралл,оның қаб 3см;7см,ал диаг-ң бірі 6см.4смЖ:5;6;5;6см

Пир-ның таб ауд 4-ке тең.Бүйір қыры таб-мен 60° бұрыш жасап көлбегенЖ:8

Пир-ның таб катет-рі 6 ж/е 8см болатын тікб-ты үшб.Пирамида биік-гі 23Ж:16√3

Пир-ның таб қаб-ры 6,10,14см болатын үшб Ж:70см³

Пир-ның таб қаб-сы а-ға тең квадрат.Іргелес екі бүйір жағы таб-на перпендикуляр Ж:√3(√3+1)a²

Пир-ның таб ромб,оның бір диаг-і қаб-на тең. Пирамида биік-гі ромб-ң доғал бұр-ң төбесі арқ өтедіЖ:(2/3)√3(√2+1)H²

Пир-ның таб ромб,оның сүйір бұрышы 60°, қаб-сы 14см;Ж:343см³

Пир-ның таб ромб,оның сүйір бұрышы α. Пирам-ң бүйір жақтары таб жазық-мен β бұрыш жасайдыЖ:(4/3)R³tgβ/sinα

Пир-ның таб тең бүйірлі үшб,таб-ң бүйір қаб-ры а,олардың арсындағы бұр α; Ж:(1/6)d³sin(α/2)·tgβ

Пир-ның таб-на параллель жазықтық қимасы биік-н 1:1 қат-й етіп б/і.Таб ауд 60м²Ж:15м²

Пир-ның таб-тік төртб,оның қаб-ры 6,8см Ж:12см

Пир-ның таб-тік төртб,оның қаб-ры 6,8см. Пирам-ң әрбір бүйір қыры 13смЖ:12см

Призманың таб-да жатқан үшб-ң бір қаб-сы 2м,ал қалғ-ры 3м тең.Призма-ң бүйір қыры 4м Ж:2/√2

Призманың таб-нда жатқан үшб-ң бір қаб-сы 2м,ал қалғ-ры 3м-ге тең;Ж:2√2

Призманың таб-радиусы 6 бол-н дөңгелекке іштей сызылған дұрыс үшбЖ:486

Призм-ң бүйір қыры мен таб-ң кіші биік Ж:144см2

Прирам-ң табан қаб-сы а-ға тең.Іргелес екі бүйір;600 Ж:√3(√3+1)a²

Р(2;2) ж/е Н(6;6)кес-ң ұш-ры б-са,орта-ң коордЖ:4;4

РHKM пирамида РМ қыры биік,РКН=900. МК=6, KH=8 б-са MH MK+HM+KMKHЖ:100

РАВСД пирамида таб-да АВСД тіктөртб-ы жатыр, РС┴АВСДЖ:4

Радиус-ң ұз 11см ж/е 47см бол кел екі шеңб-ң ұзЖ:58

Радиус-ры 11 ж/е 47 шеңб ұз-ң қосынд ізде-і шеңб 2есеЖ:116

Радиусы 10-ға тең шеңб-ң центр-нен ұз12-ге теңЖ:8

Радиусы 10м бол-н шеңб ұз-нЖ:20πм

Радиусы 10см шеңб-ң доғ-ң ұз-н таб,егер ол доға;1,5 радЖ:15см

Радиусы 10см-ге тең дөңг-н доғасы 60º сектор Ж:180π

Радиусы 13см шар центр-н 12см қаш-а жаз-н Ж:25πсм²

Радиусы 15см бол-н шеңб-ң ұз-нЖ:30πм

Радиусы 17 бол кел шар оның центр-н 15қаш-таЖ:64π

Радиусы 2,7см-ге тең дөңг-ң ауд-нЖ:7,29πсм²

Радиусы 3√2 металл шар балқ-п конусқа айн-н.Егер кон-ң бүйір бет-ң ауд;3есе артықЖ:4

Радиусы 4,5см бол шеңб-ң ұз-н жуық мәнін Ж:28,26

Радиусы 41см шар центрінен 9см қашық-та жаз-пен қиылғанЖ:1600π см²

Радиусы 5см бол-н шеңб-ң ұз-нЖ:31,4см

Радиусы 6см шеңбер-ң доға-ң град өлш 150º Ж:15πм²

Радиусы 6см-ге тең жарты дөңг конусқа Ж:9√3πсм³

Радиусы 6см-ге тең шеңб-ге қыр-ы 4√3см-ге теңЖ:6

Радиусы 8мм шеңб-ң доға-ң град өлш 36º Ж:6,4πмм²

Радиусы R және г бол-н екі шеңбер жанасады. Жанасу нүкт-нЖ:

Радиусы R металл шар балқ-п тік конусқа қой-н.Конус-ң бүйір бет-ң аудЖ:2R

Радиусы R,биіктігі Н-қа тең цилиндрге таб цилиндр табан-ң бірЖ:

Радиусы R-ға тең бол дөңг-ң 240º-қа тең цен-к бұрЖ:2πR²/3

Радиусы R-ға тең бол дөңг-ң 300º центр бұр-қа сәйкес сектЖ:5пR²/6

Радиусы R-ға тең бол дөңг-ң 40º центр бұр-қа сәйкес сектЖ:пR²/9

Радиусы а-ға тең дөңг-ке іштей кв сыз,бұл кв іштейЖ:4а²

Радиусыметалл шар балқ-п конусқа айнал-нЖ:4

РНКМ пирам-а РМ қыры биіктік. РКН=90º .МК=6, КН=8; МНМК+ НКНМ+ КМКНЖ:100

Ромб АВСD бұр А=600,қаб-ы 4см.АЕ түзуі ромб жаз-на перпенд;4смЖ:2

Ромб биікт 2-ге тең.Ромб бұр 300болса,аудЖ:8

Ромб диаг d1 ж/е d2-ге тең.Төб-і осы ромб қаб Ж:d1+d2

Ромб диаг-ң біреуі 2-н 3есе артық,ауд 24см² Ж:4;12

Ромб диаг-ң оның бір қаб-мен жасайтын бұр-ң қат 4:5қатЖ:800;1000

Ромб диаг-ры 12 ж/е 16см.M нүктесі ромб жаз-мен тыс оның барлық қаб-сынан 8см қаш-та жатырЖ:6,4см

Ромб қаб-ы 30%-ке ұз-нЖ:69%

Ромб-ң ауд 48см²,ал диаг 12см.2-і диаг-нЖ:8

Ромб-ң биіктігі 10,ал сүйір бұр 30º тең деп ал Ж:200

Ромб-ң биіктігі 12,ал кіші диаг 13 деп ал Ж:202,8

Ромб-ң бұр 45º,қаб а.АудЖ:0,5а²√2

Ромб-ң бір бұр 150º ж/е қаб 20см.АудЖ:200

Ромб-ң бір диаг қаб-на тең.Ромб-ң диаг Ж:300;600

Ромб-ң бір диаг оның 2р-ға тең перим-ң 25%-ін құрайды.РомбЖ:

Ромб-ң бір диаг-ң ұз қаб-на тең.Бұр Ж:60º;120º

Ромб-ң бір қаб-ң диаг-н жасайтын бұр-ң қат 2:7Ж:40;140º

Ромб-ң диaг 5 ж/е 12см.Ауданын тапЖ:30

Ромб-ң диаг 20 ж/е оның қаб 20º бұр жасайды.Қаб мен 2-і диагЖ:10/cos20º;20tg20º

Ромб-ң диаг 24 пен 70-ке тең.ҚабЖ:37

Ромб-ң диаг 6 ж/е 8см.Бір қаб арқ айн-да пайдаЖ:96π

Ромб-ң диаг 6см ж/е 8см-ге тең.АудЖ:24

Ромб-ң диаг 8 ж/е 7см.АудЖ:28

Ромб-ң диаг-ң қат 1:2,ал оның ауд 12 тең.Қаб Ж:√15

Ромб-ң диаг-ң қат 2:3,ал ауд 12см²Ж:4;6см

Ромб-ң диаг-ң қат-ы 3:4,ал перим 10-ға тең. РомбЖ:3;4

Ромб-ң диаг-ң қосынд 14,ал қаб 5 тең. АудЖ:24см²

Ромб-ң доғал бұр таб/з,егер оның сүйір бұр-нан жүрг-н;400Ж:1000

Ромб-ң доғал бұр-ң төбе-нен жүрг-н биікт қаб-мен 200 Ж:1100

Ромб-ң қаб-ы 17см-ге тең,ал бір диаг 16см Ж:30см

Ромб-ң сүйір бұр α,үлкен диаг d.Ромб өз-ң төб арқ өтетінЖ:пd³/12*tgα/2

С бұр тік,катеті АС=12см бол-н тең бүйірлі тік Ж:24см

С бұр-ы тік бол-н тік бұр-ты АВС үшб-да АС катеті 2-ге тең,гипот АВ=4.ВЖ:√13

С бұр-ы тік бол-н тік бұр-ты АВС үшб-ң АС катеті 2-ге,В;ВД=2Ж:√7

С ж/е Д ұштары α жаз-н 18см ж/е 16см қаш-та бол α жаз-нЖ:1см

С(0,m) нүкт А(-3,5),В(6;4) нүкт-н бірдей қаш бол m шамаЖ:-9

С(3;-2;1),Д(-1;2;1),М(2;-3;3),N(-1;1;-2) нүкт-ң коорд бер.СД ж/е МN вектор-ңЖ:0,7

С(-3;4;2),Д(1;-2;5),Е(-1;-6;4) төб бол СДЕ үшб-ң ДК медиана-ң ұзЖ:√14

СK=16,СР=6,СМ=24.ДМ кесінЖ:20см

Сектор-ң рад 3см-ге тең,ал оған сәйкес центр-к бұр 30º-қа тең.АудЖ:3π/4см²

Сүйір бұр 30º-к тік бұр-ты үшб-қа сырттай сыз шеңбер центр-н ұз 6см;10смЖ:32см

Сүйір бұр 380 бол-н тік бұр трапец-ң доға Ж:1420

Сүйір бұрышы 30° тікб-ты үшб-қа сырттай сызылған шеңбер ентрінен ұз-ғы 6см болатын Ж:32см

Сфера центр-н бір жағында орн қима-ң ұз 10π ж/е 24π;7смЖ:676π

Сферада жатпайтын нүк-н сфераны жанайтын екі жаз-қ жүрг-н;600;32p Ж:4√2p

Сфераның бет-ң ауд 324πм².Сфера-ң радиус-ң ұз-н тапЖ:9м

Сфера-ң рад-ы 3тең бөл-е бөл-н.6(2√2-√5)π Ж:324π

Сфера-ң центр-н 8см қаш-ғы жазық-ң қиылысу сыз-ң ұз 12pЖ:400p

Сыртқы диаметрі 10,7см,ал ішкі 8,6см тең іші қуыс шойын(ш-ң тығ.7,3г/см³)Ж:~2,3кг

Сырттай жанасатын екі дөңг-ң ауд-ң қосынд 130псм²; 14смЖ:11;3

Сырттай сыз шеңб-ң рад 6,ал қарсы жатқан бұр 45º, қаб-нЖ:6√2

Сырттай сыз-н АВСD төрб-ң АВ қаб-н тап, Егер ВС=11см,СD=13см DA=15смЖ:13

Сырттай сыз-н АВСD төртб-да АВ=8см, СD=13см,DA=16смЖ:5

Таб a,бүйір қыры b б-ша үшб-ты дұрыс пирамида биік-н тапЖ:√3b²-a²/3

Таб а,бүйір қыры в б-ша үшб-ты дұрыс пирамида биік-гін тапЖ:√3b/2

Табан ауд бірдей екі тікбұр-ы параллелеп-ң бірінің көл 60см3, биікт 2см;90см3Ж:3см

Табан қаб 6см,бүйір қыры 30см төртб-ты Ж:21√2см

Табан қаб-ры 2дм ж/е √3дм,ал ар бұр 300 тең көлбеу 600Ж:1,5дм3

Табан қаб-ры 6см,8см,10см,ал биіктігі 8см үшб тік призЖ:240см2

Табан қабырғасы 4см,ал бүйір қырры өзара перпендЖ:8√2/3см3

Табан-ғы бұр 300 тең ж/е бүйір қаб түс-н биікт 3Ж:2√3

Табан-ң ауд16см2 ,4см2,ал биіктігі 3см Ж:28см3

Табан-ң біреуі екі-нен екі есе үлкен,ал бүйір қаб-ы кіші табЖ:600;1200

Табан-ң қабыр 9см ж/e биіктігі 10см үшб Ж:6,35см

Табан-ры 13 ж/е18,кіші бүйір қаб 12см тікб трап-яЖ:896π

Табан-ры 4м ж/е 6м бол-н трапец орта сыз екі Ж:11:9

Табан-ры 7см ж/е 11см бол-н бүйір қаб 3 ж/е 5смЖ:27

Табан-ры АД мен ВС бол-н,<А=360,<С=1170                              Ж:<В=1440<Д=630

Табан-ры АД=а,ВС=в бол-н, АВСД трап-ң РМ орта сыз-ыЖ:а/2;в/2

Табаны 10см, бүйір қаб 13см болып кел үшб Ж:10/3см

Табаны 24см,бүй қаб 13тең тең бүй үшб Ж:285,61πсм2

Табаны а,бүйір қыры b б/ша үшбұрышты дұрыс пирам Ж:

Табаны АС бол-н тең бүйірлі АВС үшб ВД меди;50м, 40мЖ:15м

Текшенің(куб-ң) қырын 2 есе арттырсақ,онда оның көлемі неше ессе артады;Ж:8 есе

Тең бүйірлі  үшб-ң бұр-ң бірі 1200,таб 10см Ж:5

Тең бүйірлі АВС үшб таб-ы АВ.АС қаб орталық перпенд ВС;<АСВ=400Ж:300

Тең бүйірлі АВС үшб-на сырт-й сыз-н шеңб-ң Ж:450;450;900

Тең бүйірлі АВС үшб-ң В төб бұр 1200,СМ–биссек, АМ=14см,АВ=ВСЖ:7

Тең бүйірлі АВС үшб-ы АС=CB=a, ВАС=300, жазық-н тыс М нүкт-нен;СМ=а√2Ж:300

Тең бүйірлі НЕР үшбда EHP=<HPE=300 ЕМ биікт b√3/6; К€ НЕР;HK=bЖ:2√2

Тең бүйірлі трап-ға іштей сыз-н шеңб-ң центр-н бүйір қаб-на дейін 9 ж/е 12смЖ:216

Тең бүйірлі трап-да жоғарғы таб 60см,биікт 12см;600 Ж:60+8√3

Тең бүйірлі трап-да жоғарғы таб бүйір қаб тең,ал диаг бүйрЖ:600;1200

Тең бүйірлі трап-ң биік мен диаг сәйкес 5пен 13Ж:60

Тең бүйірлі трап-ң биіктігі таб-н екіге бөледі,үлкен бөлігі 20см;12смЖ:240см2

Тең бүйірлі трап-ң бүйр қаб 25,ал таб 10 мен 24Ж:24

Тең бүйірлі трап-ң бүйр қаб 4 ж/е таб-н 300;5 Ж:10

Тең бүйірлі трап-ң бір бұр 600-қа тең,ал таб 15см ж/е 49смЖ:132см

Тең бүйірлі трап-ң бір бұр 680.Трапец-ң қалғанЖ:680;1120;1120

Тең бүйірлі трап-ң диаг 10дм ж/е ол бүйір қаб-мен 600бұр,ал таб-мен 450 Ж:

Тең бүйірлі трап-ң диаг бұр-ты 900 ж/е 150 Ж:2/√3

Тең бүйірлі трап-ң диаг өзара перпе; 10см Ж:50см2

Тең бүйірлі трап-ң диаг-ң ар бұр 90º,биік 8см Ж:64

Тең бүйірлі трап-ң диаг-ы 4см-ге тең таб-н 600 Ж:2

Тең бүйірлі трап-ң доғал бұр-ң төб-н жүрг-н биік таб 5 ж/е 2Ж:5см

Тең бүйірлі трап-ң кіші таб 4м, биік;3м-ге тең Ж:10м

Тең бүйірлі трап-ң қарама-қарсы бұр-ң айырым 400 Ж:700;1100

Тең бүйірлі трап-ң сүйір бұр 600;10м-гeЖ:15м

Тең бүйірлі трап-ң таб 10см ж/е 24см,ал бүйір қаб-сы 25смЖ:408см²

Тең бүйірлі трап-ң таб 6 ж/е 10см;1200 Ж:24см

Тең бүйірлі трап-ң үлкен таб 2,7м,бүйір қаб 1м;600 Ж:1,7м

Тең бүйірлі тік бұр АВС үшб АС катеті;5АК= ВКЖ:1:3

Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб гипот-ы 12см Ж:6√2см

Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб гипот-ы а-ға тең Ж:а2/4

Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб өз-ң катет-н айналд.Тік бұр-ты үшб-ң гипот 3√2смЖ:9πсм³

Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб-қа іштей сыз-н квадр-ң екі;3м-ге теңЖ:1м

Тең бүйірліүшб периметрі 5,4дм.Бүйір қаб-сы 13 есе ұзынЖ:2,6дм ж/е 0,2дм

Тең бүйірлі үшб-ң биікт 20;4:3Ж:8

Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ң ар бұрш 60º-қа теңЖ:60º;60º

Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы 17, ал таб 16 Ж:15

Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы 8см, таб 6см Ж:22см

Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы табан қаб-н екіге артық, перим-і 10Ж:2;4;4см

Тең бүйірлі үшб-ң бір бұрш 100º-қа тең Ж:40º;40º

Тең бүйірлі үшб-ң қаб-а жүрг-н меди-ң өзара перЖ:4/5

Тең бүйірлі үшб-ң медиа-н қиылысу нүк-нен қаб-а дейінгі қашқ 8, 8 ж/е 5Ж:25;25;40

Тең бүйірлі үшб-ң перим 15,6м.3м кем Ж:6,2;6,2;3,2м

Тең бүйірлі үшб-ң перим 1м, таб 0,4мЖ:0,3

Тең бүйірлі үшб-ң перим 20см,бүйр қаб-ы таб Ж:8;8;4

Тең бүйірлі үшб-ң перим 7,5м, бүйір қаб 2м Ж:3,5

Тең бүйірлі үшб-ң таб √32,ал бүй қаб-ң меди-ы 5Ж:6

Тең бүйірлі үшб-ң таб 30см-ге,бүйір қаб 25см Ж:300см2

Тең бүйірлі үшб-ң таб 4см,бүйір қаб 6см Ж:16см

Тең бүйірлі үшб-ң таб а-ға тең де,ал бүйір қаб b-ға тең. МедианаЖ:/2

Тең бүйірлі үшб-ң таб бүйір қаб-нан 1см;4см Ж:5;5;6

Тең бүйірлі үшб-ң таб сырт бұрш 1120 Ж:680;680440

Тең бүйірлі үшб-ң таб сырт бұрш 1400 Ж:400;400;1000

Тең бүйірлі үшб-ң таб-а жүрг медиа-ы 160; 80смЖ:100м

Тең бүйірлі үшб-ң таб-н оған жүрг биікт 4 Ж:5/2

Тең бүйірлі үшб-ң төбе-гі сыртқ бұр 700 Ж:350;350;1000

Тең бүйірлі үшб-р сыртқы бұр-ң 600;17см Ж:34

Тең бүйірлі үшб-та бүйір қаб-сы 10см,ал таб 16смЖ:6

Тең бүйірлі үшб-та таб-на жүрг биіктік пен ж/е бүйір қаб ар бұр α;36ºЖ:27º

Тең бүйірлі үшб-та таб-на жүрг биіктік пен ж/е бүйір қаб ар бұр18ºЖ:54º

Тең бүйірліүш-тың бүйір қаб-сы таб қаб-нан 2см-ге артық,ал оның перим 10см Ж:2;4;4см

Тең қаб АВС үшб-да ЕД орта сыз АС-ға параллель бол Ж:60º;60º;60º

Тең қаб АВС үшб-ң АД медианасы жүрг-н Ж:<Д=900; <В=600;<А=300

Тең қаб үшб-ң бұрш-ы нешеге теңЖ:600

Тең қаб үшб-ң қаб 8см б/а,медиа-нЖ:4√3см

Тең қаб үшб-ң медиа-ы 16см;1:25Ж:80см

Тең қаб үшб-ң ішкі ж/е сыртқы бұрш-н Ж:600;1200

Тең қаб-ы АВС үшб-мен ортақ қаб-ы бар ВСДЕ квад жазықт;АВ=4смЖ:2√7

Тең қаб-ы трап-ң диаг-і 75ж/е ол доғал бұр 300;900 Ж:25√3

Тетраэдрдың қыры-ң ұз-ң бойына сырттай шар сызылған;Ж:a/2√6

Тетраэдрдің көлемі 2√2/3 см3-қа тең. Қыры Ж:2см

Төбелері А(1;1;1),В(2;3;4),С(0;4;4),Д(-1;2;1) Ж:тік төртб

Төбелері А(1;2;-4),В(3;2;-2) ж/е С(1,0;-2) бол үшб-ң перимЖ:6√2

Төбесі А бол үш жақты бұрыш бер.α жазық-ғы оның қыр-н В,САВ=АС=СД;90ºЖ:120º

Төбесі А(3;4;-1),В(2;3;-1),С(2;4;0), косин Ж:1200

Төменде бер үш сан-ң қайсысы тік бұр үшб қаб-ң ұзЖ:1,2,3

Төрт бұрышты дұрыс пирамида-ң табан қаб-сы а-ға тең;1200Ж:a³/6

Төрт бұрышты дұрыс призм-ң диаг бүйір жағ-н 300-тық бұрЖ:450

Төртб-ң үш қаб 7,1 ж/е  4.Диаг-ры перпенд б-саЖ:8

Төртб-ты дұрыс қиық пирам биік 2√2см, 1;4смЖ:10см

Төртб-ты дұрыс қиық пирамида таб қаб 4см, 6см.450Ж:10см2

Төртб-ты дұрыс пирамида барлық бүйір қыр-ры √40см-ге тең,10см,10см,12смЖ:√15/4см

Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 2см,ал таб қаб 4смЖ:2√3см

Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 5см,6см Ж:√43см

Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 7см,ал табан қаб-сы 8смЖ:9см

Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 7см,ал табан қабыр 8смЖ:12см

Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 9см,12см Ж:378см3

Төртб-ты дұрыс пирамида бүйір бет ауд 2√13см,таб қаб 2смЖ:2см3

Төртб-ты дұрыс пирамида көлемі 3см3,биікт 1смЖ3√13см2

Төртб-ты дұрыс пирам-ң бүйір қыры мен таб ар бұр α; SЖ:

Төртб-ты дұрыс призма шарға іштей сыз.Шар рад 5смЖ:2√7см

Төртб-ты дұрыс призма-ң бүйір беті 16см2,ал толық бет-ң ауд48см2Ж:1см

Төрт-ты дұрыс пирам-ң биік-гі 7см,ал таб қаб-сы 8смЖ:9см

Төрт-ты дұрыс пирам-ң диаг-і бүйір жағымен 30°-тық бұрыш жасап көлбейдіЖ:45°

Төрт-ты дұрыс пирам-ң таб қаб-сы 20см,бүйір қырындағыЖ:400√2см²

Төрт-ты дұрыс пирам-ң таб қаб-сы а-ға тең,бүйір қырындағы екі жақты бұрыштары 120°-танЖ:(1/6)а³

Төрт-ты дұрыс призма таб-ң ауд 144см²,ал биікт 14смЖ:2016см³

Трапец диаг оны төрт үшб-қа бөледі;4 ж/е 9 Ж:25

Трапец таб 3 ж/е 1,диаг 3 ж/е 5 б/а,о-ң аудЖ:6

Трапец таб а ж/е b.Таб-на параллель ж/е диаг-ң қиылысу нүктесі арқЖ:2ab/a+b

Трапец таб-ң ұз-ң қат  2:3 болса,биіктігі 6см, ал ауд 60см2Ж:8;12

Трапецияның табандары а ж/е в.Трап-ң диагонал-ң қиылысу нүктесінен өтетін Ж:2ав/(а+в)

Трапец-ң биікт 4см,ал үлкен таб 300 ж/е 450 Ж:4√2;8

Трапец-ң биіктігі бір таб-н 3есе артық,ал екі-і таб-н 2есе кем.Ауд 168см2Ж:12

Трапец-ң биіктігі кіші таб-н 6см-ге  артық, Таб-ң айырм 12см;64см2Ж:2см;14см

Трапец-ң бүйір қаб 14 ж/е 17см,перим 71см; 4;6смЖ:8;12см

Трапец-ң бүйір қаб-ы 13см ж/е 15см,ал перим 48смЖ:10см

Трапец-ң бүйір қаб-ы 14см ж/е 17см,ал перим 71смЖ:20см

Трапец-ң бүйір қаб-ы тең үш бөлікке бөлін-н; 2м ж/e5м Ж:3м;4м

Трапец-ң бір таб-ғы бұр 200,700,ал таб-ң орт; 2см;4см Ж:2;6

Трапец-ң бір таб-ғы бұр 680 ж/е 740.Трап-ң Ж:1120;1060

Трапец-ң бір таб-ы екі-н 7дм артық,биіктігі 8дм,ал ауд 96 дм2Ж:8,5;15,5

Трапец-ң диаг оның орта сыз ұз 4см ж/е 6см Ж:8;12см

Трапец-ң доғал бұр таб-а түсір-н биік таб-н 6 ж/е 30смЖ:24;36см

Трапец-ң орта сыз 7см тең,ал таб-ң бірі екі-нен 4см-ге Ж:9;5см 

Трапец-ң орта сыз-ы 1см.Диаг-ң біреуі орта сыз2 см-гe Ж:8;12см

Трапец-ң орта сызығы 8см, ал бір табаны 6смЖ:10см

Трапец-ң пeримет 48 парал-ь емес қаб-ы 15, 13смЖ:10 Трапец-ң таб 2:3 қат,ал орта сыз 5м Ж:4;6м

Трапец-ң параллель қаб 60 ж/е 20;13 ж/е 37 Ж:480

Трапец-ң таб 10 ж/е 20,бүйір қаб 6 ж/е 8.Бүйір қаб-ң созындыларыЖ:900

Трапец-ң таб 5 ж/е 9.Трап-ң диаг орта сыз Ж:2,5;4,5

Трапец-ң таб 6 ж/е 12,оның 6-ға теңб-н бүйір қаб;300Ж:24

Трапец-ң таб 7см ж/е15см,ал биік 8см Ж:88см2

Трапец-ң таб а ж/е b.Таб-на параллель ж/е ұқсас трап-ға бөл-н кес-ң ұзЖ:

Трапец-ң таб ұз 4 ж/е 10.Орта сыз диаг-і Ж:2;5

Трапец-ң таб-а парал-ь ж/е ауд қат 7:2;5;3 Ж:√113/3

Трапец-ң таб-ң қат 5:6,биік 10см;110см2Ж:10

Трапец-ң таб-ң ұз қат 2:3 б-а,биік 6см,ауд 60см2Ж:8;12

Трапец-ң таб-ры 4 ж/е 12.Оның 6-ға теңЖ:2

Түзуге бір нүкт-н жүрг-н перпенд 9см,ал көлбеу;15смЖ:12см

Түзудің бойында жатпайтын нүктеден түзуге...Ж:тек қана бір

Тік бұр-ты АВС үшб-ң С тік бұр-н СД биіктігі түс-ді. АС=10см,АД=4смЖ:25см

Тік бұр-ты АВСД трап-да бұр <ВАД тік, <ВАС=450,<ВСД=1350,АД=30смЖ:15

Тік бұр-ты паралл-д өлшемдері 15м,50м,36м Ж:30см

Тік бұр-ты паралл-дтің  үш өлшемдері 1см, 2см ж/е 2см Ж:3см

Тік бұр-ты параллел-дтің табан қаб-ы 5см; 12см,паралл-дтің диаг;600Ж:780√3

Тік бұр-ты параллелеп үш өлшем-і 2см,3 ж/е 6 смЖ:7см

Тік бұр-ты параллелеп үш өлшем-і 6см, 6см ж/е 7смЖ:11

Тік бұр-ты параллелепипед-ң биік-гі 8см,таб қаб-ры 5,6см;Ж:50см²

Тік бұр-ты параллелепипед-ң таб радиусы R дөңг-ке іштей сызылғантік төртб.Тік төртб-ң кіші қаб-сы шеңбердің (2α)°-тең Ж:(1/√8)SRsin2α/cos(45°-α)

Тік бұр-ты параллелеп-тің бір төбеден шығатын үш жағ;2√10см,2√17см;10см Ж:2√26см

Тік бұр-ты параллелеп-тің диагоналі 25см,биікт 15см,ал табан12смЖ:840см2

Тік бұр-ты параллелеп-тің өлшемдері а,в,с сырттай сызылған сфераЖ:

Тік бұр-ты параллелеп-тің табан қабырғ 3дм ж/е 4дм, 6дмЖ:30дм2

Тік бұр-ты параллелеп-тің табан қабырғ 4ж/е 8,бұр-ң бір-і 300;450Ж:64

Тік бұр-ты параллелеп-тің табан қабырға бол-н кв. АС=ВД=4см;8см2Ж:2√2 н/е √2/2

Тік бұр-ты параллелеп-тің табаны–квадрат. Табан-ң диаг450;2см,2см,4см Ж:2√2см2

Тік бұр-ты параллелеп-тің табаны–қаб-сы 5см;9см Ж:25√31см3

Тік бұр-ты параллелеп-тің таб-ң қаб 12см ж/e 16см; 25смЖ:2880см3

Тік бұр-ты параллелеп-тің таб-ң қабыр-ы 14см ж/е 48см;8смЖ:400см2

Тік бұр-ты параллелеп-тің ұз 6см,ені 7см,диаг 11см тең Ж:252см2

Тік бұр-ты параллелеп-тің үш өлшемі 2см, 3см ж/e 6см Ж:7см

Тік бұр-ты параллелеп-тің үш өлшемі 3см,4см ж/е 5см теңЖ:94см2

Тік бұр-ты параллел-ң таб-квадрат.Таб-ң диаг-лі арқ таб жаз-мен 45° бұр жасЖ: 2√2

Тік бұр-ты трапеция NPKM (MN║KP,<N=90º) . KP=2см,MP=6см, <MPK=60ºЖ:72πм³

Тік бұр-ты трапеция-ң таб 5 ж/е 17см,үлкен бүйір қаб 13см.Трапеция аудЖ:55

Тік бұр-ты трапеция-ң үлкен диаг 13см,үлкен таб 12см; 8смЖ:50см²

Тік бұр-ты трап-ң кіші таб √2см-ге,көлбеу бүйір қаб 4см;450Ж:8см2

Тік бұр-тыүшб гипотенузасы 20см.Егер бір катеті екі-н 4см ұзын болсаЖ:12см,16см

Тік бұр-ты үшб катет қат-сы 3:4қат-й,ал перим 24см Ж:5см

Тік бұр-ты үшб-а бір катет пен гипот қос-ы 16см,ал екі-і катет 8смЖ:10

Тік бұр-ты үшб-қа іштей шеңбер сыз-н.Жанау нүктесі гипот-ны 2 ж/е 3Ж:1

Тік бұр-ты үшб-ң ауд168см2.Ұз 7:12 қат Ж:14;24см

Тік бұр-ты үшб-ң ауд 24см2,гипот 10см.ІштейЖ:2см

Тік бұр-ты үшб-ң биіктігі гипот-ы ұз 1 ж/е 9 кес-ге бөлЖ:15

Тік бұр-ты үшб-ң биіктігі оның гипот-н 16см ж/е 9см болЖ:150см²

Тік бұр-ты үшб-ң бұрш-н жүрг биікт гипот-ы 15 ж/е 20см кес-геЖ:5√21;10√7см

Тік бұр-ты үшб-ң бұрш-ң төб-н гипот-а жүрг биік 4√3; 8Ж:32√3

Тік бұр-ты үшб-ң бір бұр-ы 30º-қа тең.Осы үшб-қа іштей сыз шеңб-ң рад 4см Ж:48+32√3см²

Тік бұр-ты үшб-ң бір катеті 10дм-ге,ал осы үшб-қа сырттай сыз шеңбер13дмЖ:120дм²

Тік бұр-ты үшб-ң бір катет-і 12,гипот-а проек-ы 6 Ж:12√3;18;24

Тік бұр-ты үшб-ң бір катет-і 5см,гипот-а проек-ы 3смЖ:25/3;20/3см

Тік бұр-ты үшб-ң бір катеті 8см,ал оған қарсы жатқан бұр-ң синусы 0,8см-геЖ:10;6см

Тік бұр-ты үшб-ң бір катет-і а=6,в=8.Үшб-ы іштей ж/е сырт сызЖ:6см

Тік бұр-ты үшб-ң гипот 15см,катет-ң бірі 9смЖ:54см2

Тік бұр-ты үшб-ң гипот 18см-ге теңЖ:9см

Тік бұр-ты үшб-ң гипот 25см,катет-ң бірі 10см Ж:21см

Тік бұр-ты үшб-ң гипот 41см-ге тең,ауд 180см²Ж:40;9

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-а жүрг биікт 5,катет-ң бірі 13Ж:169/12

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-а жүрг биікт-і осы үшб-ы ауд 6 ж/е 54Ж:20

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-а жүрг медиана 8см Ж:16см

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-а проек-ы 9 ж/е 16см Ж:15;20

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-сы 10 см-ге теңЖ:5см

Тік бұр-ты үшб-ң гипот-ы 26см,ал катет5:12қатЖ:24см

Тік бұр-ты үшб-ң катет 6 ж/е 8Ж:7

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң бірі 15см,2-і катет-ң гипот-ға проек 16смЖ:5см

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң қат m:n қат-й Ж:m2:n2

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң ұз 3 ж/е 4тең. Тікбұр-н шығ-н бис гипот-ы ұзЖ:15/7;20/7

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң ұз қосынд 14см,ауд 24см²Ж:6;8см

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң ұз сәйкес √6, √5 тікбұрш шығ-н бисс гипотЖ:√66/√6+√5; √55/√5+√6

Тік бұр-ты үшб-ң катет-ң ұз сәйкес 12 ж/е 5-ке тең ромбЖ 65/17;156/17

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і √5 ж/е 2√2 Ж:√65/√5+√8; √104/√8+√5

Тік бұр-ты үшб-ңкатеті 3 ж/е 4.Үшб-а сырт сыз дөңгЖ:6,25π

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і 30 ж/е 40см,сырт сыз шеңб радЖ:25см

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і 40 ж/е 42см,сырт ж/е іштей сыз шеңб радЖ:29;12см

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і 5 ж/е 12.Oсы үшб-қа іштЖ:2

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і 5 ж/е 6см;проекция-ы 600Ж:7,5см2

Тік бұр-ты үшб-ң катет-і бер:а=7см,в=4см Ж:14см²

Тік бұр-ты үшб-ң кате-і 12 ж/е 16 тең,гипот-а жүрг медианаЖ:10

Тік бұр-ты үшб-ң медианалар қиылысу нүкт-н сүйір бұр-ң төбесіне дейінгіЖ:√а2+в2/5

Тік бұр-ты үшб-ң перим 60см, гипот-ға жүрг-н биікт 12смЖ:15;20;25

Тік бұр-ты үшб-ң сүйір бұрш-ң бисс қарсы жат-н катет 4 ж/е 5Ж:54

Тік бұр-ты үшб-ң тікбұрш-ң бисс гипот-ны 1:3 қат бөледіЖ:9:1

Тік бұр-ты үшб-та бір катет гипот-н 3см кем; 6см кемЖ:15

Тік бұр-ты үшб-та бір катет пен гипот-ң 16 см-ге,8смЖ:10

Тік бұр-ты үшб-та катет қос-сы 17-ге,гипот-сы 13-ке теңЖ:12;5

Тік бұр-ты үшб-ты призма-ң табын қаб-ы 58см,50см, 12см,ал бүйірЖ:5280см2

Тік бұр-ты үшб-ш катет-і 5,12.Гипотенузаға жүрг-н медианаЖ:6,5

Тік бұр-ы үшб-а бір катет 7,екі-і 24.Сырт Ж:12,5

Тік бұр-ы үшб-ң гипот-сы 15см-ге,aл катет-ң бірі 9см-геЖ:54см2

Тік бұр-ы үшб-ң катет-не жүрг-н медиан √52 мен √73Ж:10

Тік бұр-ы үшб-ң катет-ң біреуі 12см тең,ал екі-сі 13см-геЖ:15см

Тік екі жақты бұр-ң ішінде,оның жақ-н 12см;16см;МЖ:20см

Тік конус-ң жасау-ы 4 ж/е ол табан жаз-пен 300Ж:8π

Тік конус-ң жас-сы 6см-ге тең ж/е табан жаз-на 60ºЖ:27πсм²

Тік паралелеп-тің табан қаб-ы 3 ж/е 5,таб-ң бір диаг4; 600 Ж:10

Тік паралл-дтің таб-ң қаб-ы 4;8 бұр-ң біреуі 300 бол-н; 450Ж:64

Тік параллел-дтің таб-ң қаб-ы 6см ж/е 8см-ге тең;300; 5см-ге теңЖ:120см3 

Тік параллелеп-ң бүйр қыры 1м,табан қаб 23дм;11дм; 2:3қатЖ:2м2;3м2

Тік параллелеп-тің табан бір бұрышы α тең Ж:

Тік параллелеп-тің табаны ауд 3 см2 тең ромб; 3см2 ж/е 2см2Ж:6см3

Тік параллелеп-тің таб-ң бұрш бірі 300 бол-н паралл-м; 4дм2;6дм2;12дм2Ж:12дм3

Тік параллелеп-тің таб-ң қаб 6 ж/е 4м,ж/е олар 300;7мЖ:164

Тік параллелеп-тің таб-ң қаб-ы а-ға және b-ға тең,сүйір;αЖ:

Тік параллелеп-тің таб-ң қабыр 2см ж/е 4см,ал олар ар бұр √7/4;4√2смЖ:600

Тік параллел-тің таб-ң қаб-ы 6см ж/е 8см-ге; 300;5см Ж:120см3

Тік призманың таб параллелограмм.Төменгі таб-ң ұз-ғы а-ға теңЖ:(1/4)aS²√3

Тік призманың таб-ромб,ал призма-ң диаг-ры 8 ж/е 5см.Призма биік-гі-2смЖ:9/2см

Тік призма-ң қаб 10,10,12 бол-н үшб;600 Ж:480√3

Тік призма-ң табан–тең бүйірлі трапеция. Оның табан 10см ж/е 4см,5см;10смЖ:40πсм3

Тік призма-ң таб-да жатқан үшб-ң бір қаб-сы 2м,3м;4м Ж:

Тік призма-ң таб-да төб-гі бұр α болып Ж:

Тік призма-ң таб-тең бүйірлі тік бұр-ты үшб. Оның катеті 3см.7,5см²Ж:18см³

Тік призма-ң таб-ы–ромб,ал призм-ң диаг 8см ;5см;2смЖ:4,5см

Тік төртб диаг-ң қиыл-у нүкт-і кіші қаб 4см Ж:10;18см

Тік төртб ұз енінен 8см артық,ал ауд 65см2. ҚабЖ:13;5 

Тік төртб-ң ауд 250см2 тең,ал бір қаб 2,5 есе Ж:10;25см

Тік төртб-ң ауд 42см2.Егер о-ң ені 3смЖ:14см

Тік төртб-ң әр қаб 50%-ке ұзартЖ:125%

Тік төртб-ң әр қаб-н екі есе арт-са,оның ауд Ж:4есе арт

Тік төртб-ң биік оның таб 75%Ж:28м

Тік төртб-ң бір бұр-ң бис-сы оның қаб-н 10см Ж:60см

Тік төртб-ң диаг мен бір қаб ар-ғы бұр 300;R Ж:R

Тік төртб-ң диаг мен бір қаб ар-ы бұр 300Ж: R

Тік төртб-ң диаг мен бір қаб бер-н:d=10см, a=8смЖ:48

Тік төртб-ң диаг оның бұр 2:1қат бөл;3Ж:3√3

Тік төртб-ң диаг оның бұр біреуі 200 бол-й 2 Ж:800

Тік төртб-ң диаг оның бұр-н біреуі 20º бол-й 2бөЖ:70º

Тік төртб-ң диаг оның қаб бір-н екі есе артЖ:600;1200

Тік төртб-ң ені оның ұз 75%-н құр-ы.Осы тік төрт-ң ауд 48м2Ж:28м

Тік төртб-ң катет 5 ж/е 12.Осы үшб-қаЖ:2

Тік төртб-ң қаб 1,2 ж/е 0,6см.Периметрі тік төртб-ң перим-е тең бол квЖ:0,81

Тік төртб-ң қаб-н т.к,егер ол-ң қат 2:3 бол,ал ауд 24см2Ж:4;6

Тік төртб-ң қаб-ры 3см ж/е 4см.Қаб-cы тік төртЖ:20см 

Тік төртб-ң қарама-қарсы қаб бір пары-ң ұз екі есе артЖ:2есе артады

Тік төртб-ң перим 26см,ал ауд 42см2.Тік төртб Ж:6;7см

Тік төртб-ң перим-і 56см,бір қаб келесі-н 6есе ұзЖ:96

Тік төртб-ң перим-і 80см,қаб қат 2:3Ж:384см2

Тік төртб-ң перим-і мен ауд бер:Р=16см, S=15см2Ж:3;5

Тік төртб-ң ұз 15дм,ауд 90дм2Ж:40%

Тік төртб-ң ұз а,ені в б/са,перим-нЖ:2а+2в

Тік төртб-ң ұз енінен 3есе үлкен.Ұз 20%-ке,ал енін 40%Ж:25%-ке

Тік төртб-ң ұз оның енінен екі есе үлкен.Тік төртбұр-ң енін 3м арт.24м²Ж:8;4м

Тік төртб-ты үшб-ң катет 30см ж/е 40см.Оған сырттай сызЖ:25см

Тік төртбұр ені-ң ұз-на қат 2:5қат-й,перим 84смЖ:12;30см

Тік төртбұр параллелеп-ң көлемі 49,5см3,ұз 7см3;2 есе кемЖ:2,75

Тік төртбұр параллелеп-ң ұз 7,7см,биік 1,2; 86,12см2Ж:3,8

Тік төртбұр перим 26см, ауд 36см2Ж:4;9см

Тік төртб-ш ауд 14см²,ал бір қаб 2-н 5см артықЖ:2;7см

Тік төртб-ш диаг-ң қиылысу нүк кіші қаб-н үлкен қаб-ға 4см;56смЖ:10;18см

Тік үшб призма-ң таб катет-і 6см ж/е 8см бол кел тік бұр h=7смЖ:216см2

Тік үшб-ты призма-ң таб қаб 10см,17см;21см; 18смЖ:144см2

Тік үшб-ты призма-ң таб қаб 10см,17см;21см; 20смЖ:1680см3

Тік үшб-ты призма-ң таб-ң қаб 10см,17см, 21см;18смЖ:1512см3 

Тікб-ты АВСD трап-да бұр <ВАD тік,< ВAC=450,<ВСD=1350,АD=30смЖ:15

Тікб-ты трап-ға іштей сыз-н шеңб-ң центр-н үлкен бүйір қаб-ң  төб-не дейін 6 ж/е 8см; Ауд Ж:94.08

Тікб-ты трап-ң бүйір қаб 15 ж/е 9см,үлкен таб 20смЖ:126

Тікб-ты үшб-ң ауд 24см2,гипот 10см.Іштей сызЖ:2см  

Тікб-ты үшб-ң биіктігі гипот-ны ұз 1 ж/е 9 кес-ге бөлсе,үшб аудЖ:15

Тікб-ты үшб-ң бір бұр 60º,ал гипот-за мен кіші катет-ң 26,4смЖ:17,6см

Тікб-ты үшб-ң катет-ң қатынасы k б-са,катет-ң гипот-ға проекция-ң қатЖ:к2

Тікб-ты үшб-ң қаб 3 ж/е 4.Үш-і қабЖ:5 н/е √7

Тікб-ты үшб-ты бұр 600,іштей сыз-н шеңб-ң центр-н осы төбеге дейін қаш 10смЖ:10(√3+1)

Тіктөртб-ң диаг-і оның бір қаб-нан екі есе ұзын.ДиагЖ:600

Тіктөртб-ң перим 20см,ал оның ауд 24см² Ж:6;4

Тіктөртб-ң перим 56см,ал бір қаб-сы келеc-н 6есе ұзынЖ:96см2

Тіктөртб-та әр диаг кіші қаб-мен 540бұр құр-ды.Кіші қабЖ:720

у–1=шеңб-ң радиусын тапЖ:√5

Ұз-ғы 166,5м,ені 94,5м тік төртб-ш тәрізді; 36мЖ:77,7м

Ұз-ғы 2,4 см-ге тең ВК кес-сі катет 6см ж/е 8см бол-н АВС тік(<B=90º)Ж:2.4√5

Ұз-ғы 36π см шеңберге хорда жүрг-н.Ол 600 доғаЖ:18см

Ұқсас АВС ж/е А1В1С1үшб A<60º,АВ=1м,     ВС=2м, В1С1=5мЖ:60º;2,5м

Ұқсас екі төртб-ң перим-нің қат2:3аудЖ:4:9

Ұқсас үшб-ды 4,6,8,9,12 ж/е 18см кесін-нЖ:2

Ұқсас үшб-ң ауд қат б-н:9:16Ж:3:4

Үлкен ВС қаб-ы 6см-ге тең АВСД параллелог-ң 2см-ге тең ВК300Ж:20см

Үлкен таб а-ға тең трапеция бір түзу-н ромб ж/e тең қаб-ы үшбЖ:3a/4

Үлкен табаны 2,қалған қаб 1-ге тең трап-ға  сырттай сыз-н шеңб-ң радЖ:1

Үш жақты бұр-ң екі жазық бұр 45º-н,үш-і 60º Ж:90º    

Үш жақты бұр-ң екі жазық бұр 60º-тан.Ол-ң ортақ қыр 2см;90ºЖ:√2см

Үш жақты бұрыштың екі жазық бұрышы 45°-тан,үшіншісі 60°Ж:45°

Үш өлшем б-ша тік бұр-ты параллелеп-тің диаг таб: а=6,b=6,c=7смЖ:11см

Үш өлшемді 22,10 ж/е 16см тікб-ты паралл-ед бетінің ауд табЖ:1464см²

Үш үшб-ң қаб-ры с/ше 43,37,68;39,68,41;68, 38,42Ж:2

Үш шар-ң рад 3,4,5см.Көлемі осы шар-ң көл-ң ариф-қ ортЖ:2³√9

Үш шеңбер-ң әрқайс бір-бірімен жана-ды. Олар-ң центр-ң ара 4см,6смЖ:2

Үшб медианасы екі қаб-мен 300 ж/е 450 жасайдыЖ:√2

Үшб-қа іштей сыз-н шеңбер-ң центріЖ:Үшб-ш бұр-ң биссектриса-ң қиылысу нүк-і  

Үшб-ң ауд 44см2.Ұз-ры 8см, 11см бол-нЖ:900

Үшб-ң ауд-н 13,14,15 тең қаб-ы б/шаЖ:84

Үшб-ң әрбір төб-де неше сыртқы бұр б/дыЖ:2

Үшб-ң барлық қаб-ы бер-н:3,4,5;24смЖ:10

Үшб-ң биіктігі мен таб-ы бер-н:h=10см,а=5см Ж:25см2

Үшб-ң бұр 1,2,3 сан-на пропорц-л.Бұр Ж:30º;60º;90º

Үшб-ң бұр 3:7:8 сан-на пропорц-лЖ:800

Үшб-ң бұр 7:5:6 сан-на пропорц-лЖ:500

Үшб-ң бүйір қаб-ы 30см ж/е 25см,ал таб 11см Ж:24см

Үшб-ң бір бұр-ы 600 ж/е сырт сыз шеңбер рад-ы 9смЖ:9√3

Үшб-ң бір қаб-ы 1м,ал оған іргелес бұр-ы 300, 450Ж:2√2/√6+√2;2/√6+√2

Үшб-ң екі қаб 2 ж/е 3,ал ар бұр 600Ж:3√3/2

Үшб-ң екі қаб 7,5см мен 3,2см.Үлкен қаб-ға жүрг биіктік 2,4смЖ:5,625см

Үшб-ң екі қаб-ң айырмасы 28;43 ж/е 29 Ж:58,86

Үшб-ң екі қаб-сы 6см ж/е 8см,ал олардың;0,6 Ж:√2а3/48

Үшб-ң екі сыртқы бұр-ы 100º ж/е 150ºЖ:110º

Үшб-ң көлбеу призманы бір бүйір ромб және таб жаз-на перпенд;3,4смЖ:15√3/4см³

Үшб-ң көлбеу призма-ң бүйір қыр-н қамтитын өзара параллел;2см,3см;4см;6смЖ:54см2

Үшб-ң қаб 0,8м,1,6м, 2м.Периметрі 5,5м Ж:2,5м;2м;1м

Үшб-ң қаб 1,3 ж/е √13 болса,ең үлкен бұр-н Ж:1200

Үшб-ң қаб 10 ж/е 12см,ал ол-ң ар  бұр 450.Ауд Ж:30√2

Үшб-ң қаб 12 ж/е 8см,ар бұрыш 600.Ауд Ж:24√2

Үшб-ң қаб 12 ж/е 9см,ар бұрыш 300.АудЖ:27

 Үшб-ң қаб 6 ж/е 8см,ар бұрыш 300.АудЖ:12

Үшб-ң қаб a ж/е b,үш-і қаб-ға түскен биіктік h б-са,сырттай сыз шеңб радЖ:ab/2h

Үшб-ң қаб-ң квадрат-ң қосынд-ң медиа-ң квадрат-ң қосЖ:4/3

Үшб-ң қаб-ң орт (5;2),(2;-3),(2;1)нүкт орн Ж:А(5;-2), А(5;6),С(-1;-4)

Үшб-ң қаб-сы 10см,ал оған қарсы жат-н бұр 1500Ж:10

Үшб-ң қаб-сы 2,ал оған іргелес бұр 300 пен 450-қа тең Ж:2√3-2, √6-√2

Үшб-ң қаб-ы 3см,8см,7см.Осы үшб-қа;9см Ж:1,5см

Үшб-ң қаб-ы 8см,10см,12см.Төб-рі бер үшб Ж:4;5;6см

Үшб-ң перим 12см тең.Оның қаб-ң орт-ы біртіндеп кесінд-н қосылған.Пайда бол үшб Ж:6см

Үшб-ң перим 25см,ал оның бір бұр-ң биссек;  7,5 ж/е 2,5смЖ:3,75;10;11,25см

Үшб-ң перим 36см,ал қаб-ң ұз қат 2:3:4 Ж:8;12;16

Үшб-ң перим 48см,оның қаб-ң ұз қат 3:4:5 Ж:12;16;20

Үшб-ң сырт сыз шеңбер-ң рад R ж/е центрі үшб-н тыс; R√2Ж:1350

Үшб-ң сыртқы бұр 1120 тең.Осы бұр-ң сыбай-с;370Ж:680;370;750

Үшб-ң сыртқы бұр 1120 тең.Осы бұр-ң сыбай-с;380Ж: 370; 680;750

Үшб-ң сыртқы бұр-ң бірі 950,онымен сыбай-с Ж:950

Үшб-ң таб-ғы бұр-ң бірі 450,ал биік таб-н 20; 21смЖ:29;√882

Үшб-ң төб-ң коор-ры бел:А(2;-1;-3),В(-3;5;2), С(-2;3;-5)Ж:√61

Үшб-ң төб-і А(3;2;-5),В(1;-4;3),С(-3;0;1)Ж:√18

Үшб-ң ұз-ғы 5√3м бол-н қаб-мен 450 ж/e 750 Ж:5м

Үшб-ң үлкен қаб-ң ортасы арқ өтетін түзу;6,7 ж/е 10Ж:3

Үшб-ң үш қаб-сы бер:6см,8см,10смЖ:Тік бұрышты

Үшб-ң үш қаб-сы бер-н:13,14,15.Осы үшб-ң Ж:3/5

Үшб-ң үш қаб-сы бер-н:13,14,15.Осы үшб-ң үлкен бұр-ң косинЖ:5/13

Үшб-ң үшінші қаб-сы қандай аралықта жатады;7;8Ж:(1;15)          

Үшб-ң ішкі бұр-ң бірі 300,ал сырт бұр 400 Ж:1400;100

Үшб-ты  тік призм-ң барлық қыр-ы өзара тең. Оның бүйір;48см2-ге теңЖ:4см

Үшб-ты дұрыс пирамида биікт-н бүйір жағ ар бұр 300,1смЖ:6см

Үшб-ты дұрыс пирамида биіктігі 2√3см,бүйір жағы таб жаз600Ж:24см3

Үшб-ты дұрыс пирамида-ң бүйір қыр-ң ұз √3; 60ºЖ:1

Үшб-ты дұрыс пирамида-ң төб жазық бұр 900. 192см2Ж:8

Үшб-ты дұрыс пирам-ң таб қаб а-ға тең 1200 Ж:√2a³/48

Үшб-ты дұрыс призма шарға іштей сыз-н. Шар радс √7/√3;2смЖ:2см

Үшб-ты дұрыс призма-ң көлемі 27√3см³ тең. Таб-на сырт;2Ж:9см

Үшб-ты дұрыс призма-ң таб қаб-сы мен оған қарсы жатқан қыр;450Ж:3√3а²          

Үшб-ты дұрыс призма-ң таб-ң ауд 12√3тең; 2есеЖ:288см3

Үшб-ты көлбеу призма-ң бүйір қыр-н қамтитын өзара паралл-ь түзу-ң қаш 2,3 ж/е 4;6Ж:54

Үшб-ты қиық пирам-ң биік 10м-ге тең,ал таб қабыр 27м,29м,52м;72мЖ:1900м3

Үшб-ты пирамида екі қарма-қарсы қыры 4м, 12м;7мЖ:24м3

Үшб-ты пирамида-ң барлық бүйір қыр-ы √40см-ге тең,10см,10см,12смЖ:√15/4см

Үшб-ты пирам-ң бүйір қырл 6см-ден,өзара перпендЖ:36см3

Үшб-ты пирам-ң бүйір қыр-ы өзара перпенд; 4;5;6смЖ:20см3

Үшб-ты пирам-ң бүйір қыр-ы өзара перпенд;3смЖ:9/2см3

Үшб-ты пирам-ң екі бүйір жағы өзара перпенд ж/е олардың аудР,QЖ: 2PQ/3a

Үшб-ты тік призм-ң барлық қырл 2√3Ж:18

Үшб-ты тік призм-ң барлық қыр-ы өзара тең.Оның бүйір бет-ң ауд 48см2Ж:4см

Үшб-ты тік призм-ң барлық қыр-ы тең.Бүйір бет-ң ауд 27м2Ж:3м

Үшб-ты тік призм-ң таб ауд 4 см2,ал бүйір жақт-ң ауд 9см2,10 см2;17см2Ж:12см3

Үшб-ты тік призм-ң таб-ң қаб-ы 10см,17см, 21см,биік 18смЖ:1512см3

Үшбұрыш қаб-ры 2см,5см,6см.Осы үшб-қа ұқсас үшб-ң перим 26смЖ:12см

Үшеуі бірдей дұрыс бер-н қос бұр-р форм Ж:sin2α=2sinαcosα,cos2α=cos2α-sin2α, tg2α=2tgα/1-tg2α

Үш-ң бүйір қаб-ры 30см ж/е 25см,ал таб 11см-ге теңЖ:24см

Үш-ң бүйір қаб-ры 30см ж/е 25см,ал таб 25см-ге теңЖ:24см

Үш-ң қаб-ры 0,8м,1,6м ж/е 2.Периметрі 5,5м-ге тең ұқсас үшб-ңЖ:2,5;2;1

Үш-ты дұрыс пирам-ң биік-гі 40см,таб-ң қаб-сы 10смЖ:42см²

Үш-ты дұрыс пирам-ң бүйір қыры L,ал биік-гі HЖ:arctg(2h√L²-H²)

Үш-ты дұрыс пирам-ң таб қаб-сы а-ға тең,бүйір қыр-ы екі жақты бұр 120°Ж:√2а³/ 48

Үш-ты көлбеу призма-ң бір бүйір жағы ромб ж/е таб жаз-на перпенд;3 ж/е 4смЖ:15√3/4см³

Үш-ты тік призма-ң барлық қырлары 2√3 тең. КөлеміЖ:18

Үш-ты тік призма-ң барлық қырлары өзара тең.Оның б.б ауд 48см²-ге теңЖ:4см

х+у=4,у=3х түзу-н ж/е Оу осімен шектелген фигураЖ:2

х= тең-ін қанағ-н М(х;у) нүкт-ң жиынын көрсетЖ:x³0

х2+y2-4x-6y+12=0 шеңб-ң радиусын тапЖ:1

Центрі (1;0) нүкт-і,ал рад-ы R=2 бол-н шеңб-ң       Ж:(x-1)²+y²=4

Центрі P(-1;3;1) ж/е x2+y2+z2-2x-2y=2 сферасын ж-н сферЖ:x2+y2+z2+2x-6y-2z-10=0

Центрі А нүктесі бол кел-н шеңбер-ң бойынан ВМ=10см бол-йЖ:52

Центрі А(3;1)нүкт-і арқ В(6; 5) нүкт-і арқ өтетін шеңб-ңЖ:(x-3)²+(y-1)²=25

Центрі О шеңбердің рад 16 тең.<АОВ=60º Ж:16

Центрі О шеңб-ң радиусы 16-ға тең;<AOB= 1800Ж:32

Центрі О,рад-ы 10 см-ге тең шеңб-гі жүрг 16смЖ:6см

Центрі С(1;2) нүкт-де бол-н ж/е коорд-рЖ:(х-1)2+(у-2)²=5

Центірі О ж/е радиус 8см шеңб-ң М нүктесі арқ АМ ж/е ВМ жанама жүрг-н;АОВ=1200 Ж:24√3

Центірі О шеңб АВС үшб-н Р,К,Т нүкт-н жанайды.АВС=570,ВАС=950Ж:1230

Центірі О шеңб МКТ үшб-н А,В,С нүкт-де жанайды.МКТ=420 КМТ=820Ж:49

Центірі О шеңб-ң А нүкт-нен АВ ж/е АС жанама жүрг-н;ОА=12см,ВОС=600Ж:12+6√3

Центірі О шеңб-ң доғ-ы АВ,ВС ж/е АС қат 7:5:6Ж:600

Цилинд-ң көлемі 112πсм3 тең,ал биік 28см Ж:20√2

Цилинд-ң осіне параллель қимас-ң диог 9ж/е таб-мен 600;1200Ж:54p

Цилинд-ң осіне парал-ь қима одан 3;8см2;600 Ж:24π

Цилинд-ң осьтік ауд 70см2;7смЖ:120πсм2

Цилинд-ң осьтік қима-ң ауд24Ж:24π

Цилинд-ң осьтік қима-ң диаг-ы√61;3см Ж:5см

Цилинд-ң осьтік қима-ң диаг-ы 13см;5см Ж:60πсм2

Цилинд-ң осьтік қима-ң диаг-ы өзара перпенд-р;8аЖ:V=2πa3;Sб=4πa2

Цилинд-ң осьтік қимас-ң ауд Р болса,бүйір Ж:pP

Цилинд-ң осьтік қимасы диог-ң ұз 20Ж:5√2

Цилинд-ң таб-ғы  қиятын түзу таб-мен 600 жасап,осьтен 5см:13смЖ:24√3см

Цилинд-ң таб-ғы шеңб-ң екі нүктесі кес-мен қос-н.Таб-ң радиус10;17;4смЖ:25см

Цилинд-ң таб-ң аудQ,ал осьтік қима ауд S Ж:1/2S√πQ

Цилиндр биік-гі 2м,таб рад 3мЖ:18π см³

Цилиндр таб-ң диам 4см,ал биік 3смЖ:5см

Цилиндр таб-ң радиусы  2м,биік-гі 3мЖ:5м

Цилиндрдің бүйір бетінің жазбасы тік төртб. Жазбаның диаг-і d таб-н αЖ:d³cos²αsinα/4π

Цилиндрдің осьтік қима-ң ауд мен таб ауд-рының қатынасы 4:πЖ:90°

Цилиндр-ң биікт 6дм,ал таб рад 5Ж:60πдм²

Шар бетіндегі бір нүкт-н оны қиятын екі жаз-қ жүрг-н. Екеуі де центр-н 2√3см;600Ж:48p

Шар беті-ң ауд Q-ге теңЖ:Q√Q/6√π

Шар мен цилин-ң көл бірд.Шар диам цил-ң Ж:√2/√3Rш

Шар сектор-ң таб шеңб-ң рад √5см;3см Ж:6πсм3

Шарды жазық-қ қияды.Қиыл-у сыз-ң нүкт-н; 450;4√3Ж:6π

Шарды қиятын екі параллель жазық-қ қима-ң ауд 144p ж/е 25p.Жазық-р ар 17смЖ:676p

Шар-ң бет-ң ауд 36π.Шар-ң көлемінЖ:36π

Шар-ң бет-ң ауд 36π-ге тең.Шар-ң б.бЖ:36π

Шар-ң диаметрі 1:3:2 қат бөл ж/е осы нүкт арқ перпенд жазық-р 52πЖ:144π

Шар-ң көлем-ң ж/е оның беті-ң ауд-ңЖ:3см

Шар-ң көлемі 288 π см³.Шар-ң беті-ң аудЖ:144π см²

Шар-ң көлемі 36π.Шар беті-ң аудЖ:36π

Шар-ң көлемі екі есе арту үшін,оның диам-ң Ж:³√2есе

Шар-ң өзара перпенд екі қима-ң ортақ хорда-ң ұз 12см.100π;64πЖ:8√2

Шар-ң рад 25дм ж/е 29дм,ал олар-ң центр-ң арақаш 36дмЖ:4πм

Шар-ң рад 75см.Таб-ғы шеңб-ң рад 60см Ж:58500π; 504000πсм

Шар-ң үлкен дөңг-ң ауд 50p.Шар-ң өзара перпенд қима-ң ортақ хорда-ң ұз 6;25pЖ:4;5

Шар-ң центр-н 12см қаш-ғы жаз-пен қима-ң ауд 25pЖ:676p

Шаршы-ң қаб-н 20%-ға үлкейттіЖ:20%

Шеңб-ге іштей қаб-ы 12см ж/е 5см бол-й тік Ж:13πсм

Шеңб-ге іштей сыз бұр 22030/Ж:450

Шеңб-ге іштей сыз-н бұр-ы АВ хорд-а тіреледі;3:5қат-йЖ: 67030`,112030

Шеңб-ге іштей сыз-н квадр пен сол шеңб-е сыртЖ:1/2

Шеңб-ге іштей сыз-н шарш-ң қаб √2-геЖ:2π

Шеңбер 1:2:3 қат-й болып бөл-н.Бөлу нүк Ж:300;600;900

Шеңбер бойына төрт нүкте мына ретпен А,В,С,Д белг-нЖ:1800

Шеңбер радиусы 6см,шеңб доға-ң град-қ өлшемі 300 б/а,доға ұзЖ:πсм

Шеңбер ұз-ғы 1-ге тең.РадиусыЖ:1/2π

Шеңб-н 8см қаш-а жат-н А нүкт-н шеңб;5м Ж:4,8/13м

Шеңб-н тыс жатқан нүкте арқ шеңберге 320 бұр жас-н; 1000Ж:360

Шеңб-ң АВ диаметрі СД хорда-а перпенд; ЕВ=4см, ЕА=8смЖ:82

Шеңб-ң АВ ж/е СД хорд-ы Е нүкт-де қиыл <АД=54º,<BC=70ºЖ:620

Шеңб-ң АД ж/е ВС хордалары қиыл-ды. Егер<ABC бұр600;700Ж:600

Шеңб-ң АД ж/е ВС хордалары қиылысады. Егер <ABC бұр 600;700Ж:500

Шеңб-ң АД мен ВС хордалары өзара қиыл-ы. АВС500; 800Ж:500

Шеңб-ң диам мен хорд өзара перпенд ж/е диам 4;3мЖ:10πм

Шеңб-ң диаметрі мен хордасы өзара 300 бұр жаc/ды 6см Ж:12;6√3

Шеңб-ң екі хордасы өзара 300 бұр жасайды, кіші хорда диамет 4смЖ:4√3

Шеңб-ң рад R=1см.450 центр бұр-қаЖ:π/4см

Шеңб-ң ұз 20м б/са,дөңгелек-ң аудЖ:100/πм²

Шеңб-ң ұз 26-ға тең бол-н дөңг-ң диам-і мен аудЖ:26/π;169/π

Шеңб-ң ұз 8π см бол кел дөңг-ң аудЖ:16π см2

Шеңб-ң ішіне перим 54см-ге тең дұрыс үшб сал-нЖ:24√6см

Ішкі ж/е сыртқы бет-ң рад 3см ж/е 6см бол қуыс шарЖ:252πсм³

Іштей сыз шеңб-ң рад 2см.Тең қаб үшб-ң қаб Ж:4√3

Іштей сыз-н шеңб-ң радиус 2см;Үшб-ңЖ:2√3

Афоризм дня

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Спиноза

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Семей Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail:

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика